Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 10 juli 2006 heeft het Commissariaat voor de media aan "De Branding" voor vijf jaar zendtijd toegewezen. De Branding heeft in een brief van 12 maart 2011 aan het Commissariaat voor de media verzocht om een verlenging van de zendmachtiging. Op grond van de Mediawet dient de gemeenteraad aan het Commissariaat gemotiveerd advies uit te brengen over dit verzoek. Het advies dient gebaseerd te zijn op de administratieve toetsing van een drietal eisen die in artikel 2.61 lid 2 van genoemde wet staan. Wij hebben u op 5 juli jl. voorgesteld het Commissariaat hierover positief te adviseren.
  Dit voorstel is vervolgens besproken in de commissie Middelen van 21 september jl. Door alle fracties zijn in deze vergadering kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld over het voorstel. Naar aanleiding hiervan heeft overleg met het Commissariaat én nader onderzoek plaatsgevonden. Op grond hiervan stellen we u voor het Commissariaat om een nader onderzoek i.c. te verzoeken en eerst op basis van de uitkomsten hiervan een advies uit te brengen over het verzoek tot verlenging van de zendmachtiging.


  Besluit B & W
  - De raad voor te stellen het Commissariaat voor de media om een nader onderzoek te verzoeken en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een besluit te nemen over het gevraagde advies.
  - Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 24 november 2011.
  Toezeggingen Mw. M.J.C. Heeremans:
  1) De brief naar het Commissariaat van de Media gaat uit zodra de raad heeft besloten over dit onderwerp. (NB brief is eerder uitgegaan, na afgelasting raad 24 nov 2011, onder voorbehoud van besluit raad. Raad is daarover genformeerd)
  2) Er komt een terugkoppeling aan de Commissie Middelen nadat er een reactie van het Commissariaat van de Media is ontvangen.
  3) Het Ministerie wordt op de hoogte gebracht van de opvattingen over de procedure d.m.v. het toezenden van een copie van de brief, die aan het Commissariaat van de Media wordt toegezonden, aangevuld met een toelichting.

  Besluit Raad
  1.    Het Commissariaat voor de Media te berichten dat De Branding niet aan alle eisen van de Mediawet voldoet.
  2.    Het Commissariaat om een nader onderzoek te verzoeken en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een besluit over de aanwijzing te nemen.

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11CM-Beslissing op bezwaar Albert Heijn tegen zondagopenstelling Dekamarkt

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De lang lopende discussie over de ontheffing voor zondagopenstelling van een supermarkt leek te zijn geëëindigd met de beslissing van 5 juli 2011. De beide supermarkten, Albert Heijn en Dekamarkt, waren het op een zeer ondergeschikt punt na eens geworden. Bij brief van 25 juli 2011 heeft de advocaat van Dekamarkt echter laten weten dat de overeenstemming er niet is. Dit betekent dat alsnog een formele beslissing op bezwaar moet worden genomen, met het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 20 juli 2010 als basis. Voorgesteld wordt de huidige ontheffing aan Dekamarkt in stand te laten en de ontheffing met ingang van juli 2012 aan Albeert Heijn te verlenen.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 20 juli 2010.
  2. Het bezwaarschrift van Albert Heijn gegrond te verklaren.
  3. De huidige ontheffing voor zondagopenstelling van Dekamarkt in stand te laten.
  4. Albert Heijn ontheffing te verlenen voor zondagopenstelling van het filiaal Blekersvaartweg met ingang van 1 juli 2012 voor een periode van 3 jaar.
  5. Dit besluit ter kennisneming toesturen aan de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dit punt is op verzoek van de PvdA geagendeerd
  Kernvraag PvdA: Op welke wijze zijn de buurtbewoners recentelijk betrokken bij het voorgenomen besluit om de AH aan de Blekersvaart ontheffing te verlenen voor zondagopenstelling?
  Dhr. P. Moeskops, voorzitter van de Vereniging van Omwonenden Albert Heijn, spreekt in.
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

 3. Terugkoppeling uit de VRK

 4. actiepuntenlijst commissie Middelen november 2011

 5. Wat verder ter tafel komt

 6. besluitenlijst commissie Middelen 9 november 2011