Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering van 9 februari 2011

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02BM-Normenkader 2010 voor de controle van de jaarrekening 2010

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voor de accountantscontrole van de jaarrekening stelt het college ieder jaar het normenkader vast. De wijzigingen in het normenkader 2010 betreffen de relevante regelgeving die gedurende 2010 gewijzigd of nieuw zijn vastgesteld door het college en/of de gemeenteraad. De commissie Middelen wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over het normenkader 2010 kenbaar te maken (B-stuk). Op deze wijze wordt de raad, door tussenkomst van de commissie Middelen, in de gelegenheid gesteld het normenkader aan te vullen.
  Besluit B & W
  1) Het normenkader 2010 vast te stellen;
  2) De commissie Middelen in de gelegenheid stellen haar zienswijze over het normenkader 2010 kenbaar te maken (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de opmerkingen van de commissie Middelen zullen meegenomen worden door het college van B&W en deze zal vervolgens het normenkader vaststellen.


 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02CM-Jaarplan 2011 Basisteam Kennemer Kust

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De definitieve versie van het jaarplan 2011 Politie Regio Kennemerland, Basisteam Kennemer Kust bevat voor Heemstede de lokale prioriteiten voor 2011.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het definitieve Jaarplan 2011 Politie District Kennemerland Midden; Basisteam Kennemer Kust.
  2. Het Jaarplan ter informatie te versturen aan de Commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Dit stuk is op verzoek van de VVD en de PvdA geagendeerd. De kernvraag van de PvdA is inmiddels komen te vervallen. Hierdoor blijft alleen de kernvraag van de VVD over.
  Kernvraag: 1. In het conceptjaarplan stond onder andere de handhaving in 30 km-zones vermeld. Basisteam Kennemerkust voorzag een geringe handhavinginspanning in Heemstede, omdat onze 30km-zones het fysiek mogelijk maken harder te rijden dan 30 km per uur. De VVD heeft hierover vragen gesteld. Daar waar je zou verwachten dat de handhaving in gewijzigde vorm zou zijn opgenomen in het definitieve plan, lijkt het nu dat er helemaal geen sprake meer is van handhaving in 30 km-zones. Graag een geruststellende toelichting. 2. In het Jaarplan is een capaciteitsberekening opgenomen. Interessant, want een dergelijke berekening maakt inzichtelijk hoeveel blauw er relatief op straat is. De VVD-fractie heeft begrip voor het vanwege een reorganisatie ontbreken van een nauwkeurige berekening, maar is van mening dat het desondanks mogelijk moet zijn een capaciteitsberekening te maken gebaseerd op een realistische of minimale inschatting van de bezetting. Door niets in te vullen, creëer je vraagtekens. Is het mogelijk alsnog een (indicatieve) capaciteitsberekening voor 2011 op te nemen in het jaarplan? Zo ja, wanneer kan deze berekening gereed zijn?
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

  Toezeggingen: 1) Het verschil tussen het ziekteverzuimpercentage van 7,5% in het capaciteitsoverzicht jaarplanning en het ziekteverzuimpercentage van 5,2% in de bijlage 1 bij het jaarplan 2011 Basisteam Kennemer Kust wordt uitgezocht en aan de commissie Middelen toegezonden.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02CM-Formatie-uitbreiding IASZ naar aanleiding van het 213A doorlichtingsonderzoek.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In het kader van artikel 213A van de Gemeentewet is door stichting Stimulansz de doelmatigheid en doeltreffendheid onderzocht van de IASZ. Stimulansz concludeert dat de IASZ de taken uitvoert in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken van de deelnemende gemeenten. Over de uitkomsten van dit onderzoek bent u reeds eerder geïnformeerd. Met betrekking tot het door Stimulansz geconstateerde personeelstekort van 2,45 fte heeft de IASZ toegezegd met dit separate behandelvoorstel te komen. Daarnaast is in de commissie Middelen van 1 december 2010 door wethouder Van de Stadt toegezegd om met een onderbouwing hoe de IASZ omgaat met het geconstateerde tekort. Wij stellen voor om de formatie van de IASZ uit te breiden met 0,5 fte (18 uur per week) applicatie-beheer. De reden hiervoor is dat, na inlevering van 1 fte per 1 januari 2009 vanwege teruglopende klantenaantallen, door de economische crisis het aantal klanten en de hoeveelheid werk nu dusdanig is toegenomen dat zonder deze formatieuitbreiding de bedrijfsvoering in het gedrang komt. Het overige geconstateerde tekort - binnen andere functies dan applicatiebeheer - van 1,61 fte hoeft niet te worden opgevuld. Reden hiervan is dat er met deze extra formatie applicatiebeheer verdere efficiencyslagen kunnen worden gemaakt. Met het voorgenomen loslaten van de 1 op 1 toets in 2011 zal ook het formatietekort bij toetsing worden opgelost. Daarom kan worden volstaan met een formatieuitbreiding van 0,5 fte in plaats van 2,45 fte. De kosten van deze formatie-uitbreiding (loonsom + overhead o.b.v. het DAR-tarief) bedragen jaarlijks € 21.600 (Heemstede), € 18.400 (Bloemendaal) en € 4.500,- (Haarlemmerliede en Spaarnwoude).

  Besluit B & W
  1. Het college stemt in met het uitbreiding van de formatie voor het applicatiebeheer bij de IASZ met 0,5 fte onder de voorwaarde dat de overige deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband IASZ eveneens daarmee instemmen.
  2. Het collegevoorstel toesturen naar de leden van de commissie Middelen in antwoord op de vraag die is gesteld door mevrouw Nelissen (PvdA) over de onderbouwing van het geconstateerde formatietekort van 2,45 fte bij de IASZ (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd.
  Kernvraag: graag een toelichting waarom de 0.5 fte niet tijdelijk (lees flexibel) wordt ingevuld? Te meer daar, zoals beschreven in het voorstel, er een aantal kwaliteitsslagen moet worden gemaakt, de economie zich langzaam herstelt, te verwachten valt dat het aantal bijstandsklanten na verloop van tijd weer zal gaan dalen en de gemeente Heemstede de komende jaren sowieso zal moeten bezuinigen?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02CM-Handhavingsprogramma Openbare Ruimte 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De effectiviteit van handhavingsacties is gebaat bij continuïteit. Om die reden wordt alleen een nieuw handhavingsprogramma opgesteld indien hiertoe aanleiding is. De aanpak van de stationsomgeving, het versterken van de samenwerking met de politie en de invoering van handhelds in 2011 zijn aanleiding om dat voor 2011 wel te doen.
  Besluit B & W
  1. Het Handhavingsprogramma Openbare Ruimte 2011 vast te stellen.
  2. Dit besluit ter informatie toe te sturen aan de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd.
  Kernvraag: Het Handhavingsprogramma OR 2011 geeft vooral een inzicht in de activiteiten en de inzet in uren. De PvdA ziet graag een meer output gericht programma om ook de effectiviteit van handhaving te kunnen controleren en wil graag weten waarom er geen concrete doelstellingen in het programma staan vermeld?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.      
 6. Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK

 7. Wat verder ter tafel komt