Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Begeleidende brief bij rapport van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland inzake vijandigheid tegen homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s).

 2. Rapport van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland over vijandigheid tegen homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s).

 3. cijfers van Heemstede betreffende discriminatie-meldingen van burgers afkomstig van bureau discriminatiezaken Kennemerland

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Najaarsnota 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2011. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in hoofdstuk 2, resulteren in een begrotingswijziging, die in het conceptraadsbesluit is verwerkt.
  Besluit B & W
  De raad voorstellen om in te stemmen met de najaarsnota 2011;
  Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  De commissie merkt een verschil op tussen het raadsbesluit en de najaarsnota; de post onvoorzien 2011 komt op het raadsbesluit uit op € 84.638 en in de najaarsnota 2011 op € 81.938.
  De wethouder zegt toe het raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 27 oktober 2011 aan te passen. Het juiste bedrag voor de post onvoorzien 2011 moet zijn € 81.938.

  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 27 oktober 2011.
  Besluit Raad
  De raad besluit unaniem in te stemmen met de najaarsnota 2011 en de begroting 2011 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de najaarsnota 2011.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10BM-Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2012

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De politie district Kennemerland-Midden stelt jaarlijks een districtsjaarplan op. In dit plan worden per team de lokale prioriteiten
  weergegeven. De politie zal dan aan deze onderwerpen extra aandacht besteden. De teamchef van team Kennemerkust
  heeft de burgemeester in de gelegenheid gesteld om de lokale prioriteiten aan te geven. De burgemeester consulteert hierover de raadscommissie Middelen.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de voorgestelde prioriteiten van basisteam Kennemerkust 2012 t.b.v. het jaarplan District Kennemerland-Midden.
  2. De Commissie Middelen te vragen haar mening over het voorgenomen besluit te geven (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  De commissie geeft aan de prioriteiten zoals deze vastgesteld zijn door politie basisteam Kennemerkust te onderschrijven.
  Het CDA geeft aan dat het goed zou zijn om de behandeling van de problematiek rondom ouderen vanuit een landelijke invalshoek op te pakken.
  De VVD vraagt aandacht voor de 30 km zones en het rijgedrag op de Binnenweg.
  HBB merkt op dat er sprake is van slecht rijgedrag bij de scholen.

  Dhr. F. Sarneel, teamchef Kennemerkust, neemt de mededeling over het slechte rijgedrag bij scholen mee naar het gebiedsagenten overleg.

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden meegenomen door het college van B&W.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10BM-Invoeren betaald parkeren Wandelbos Groenendaal

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De in het kader van de heroverwegingen gedane suggestie om de inkomsten van de gemeente te verhogen en betaald parkeren in Wandelbos Groenendaal in te voeren, niet verder onderzoeken.
  Besluit B & W
  1. Het voornemen te hebben het besluit te nemen de in het kader van de heroverwegingen gedane suggestie om de inkomsten van de gemeente te verhogen en betaald parkeren in Wandelbos Groenendaal in te voeren, niet verder te onderzoeken.
  2. Dit besluit voor advies voorleggen aan de commissie Middelen (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Het merendeel van de commissie (VVD, D66, CDA, HBB) onderschrijft het standpunt van het college. De PvdA en GroenLinks zijn niet overtuigd.

  Conclusie voorzitter:
  voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen worden meegenomen door het college van B&W
 7. Terugkoppeling uit de VRK

 8. actiepuntenlijst commissie Middelen oktober 2011

 9. Wat verder ter tafel komt

 10. besluitenlijst commissie Middelen 12 oktober 2011