Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Offerte tijdelijke inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de economische positie Heemstede’

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De economische onrust heeft gevolgen voor de detailhandel in Heemstede. Een deel van de winkeliers aan de Binnenweg geeft aan dat hun omzet daalt. Om de economische positie van Heemstede nu en in de toekomst te versterken moet actie ondernomen worden waarbij de Notitie Economisch beleid 2010-2015 als leidraad dient. Om de ambities uit deze notitie te verwezenlijken is het van belang dat alle belanghebbenden dat wil zeggen gemeente, winkeliers en bedrijfsleven gezamenlijk en slagvaardig optrekken. Dit gezamenlijk belang reikt verder dan alleen het winkelcentrum van Heemstede. De geplande evaluatie van de herinrichting van de Binnenweg is echter wel een goede aanleiding om met partijen de koppen bij elkaar te steken.

  Om een beter beeld te krijgen hoe Heemstede er economisch voorstaat is van het belang het bestaande 'breed economisch overleg' opnieuw vorm te geven. Een structureel overleg van waaruit partijen ieder voor zich hun verantwoordelijkheid nemen om de economische positie van Heemstede te versterken. Hiervoor moet een economisch platform worden opgezet waarin een brede vertegenwoordiging zit van het heemsteedse bedrijfsleven en die uitvoering kan geven aan gestelde doelen zoals verwoord in de notitie economisch beleid en het actieprogramma.

  Voorgesteld wordt hiervoor een onafhankelijk en extern adviseur met een brede ervaring met winkeliers en bedrijfsleven aan te trekken. Bij de herinrichting van de Binnenweg is gewerkt met een klankbordgroep die is voorgezeten door Martin de Vries, oud wethouder uit en citymanager van Haarlem. De ervaringen met Martin de Vries zijn goed, zodat wordt gedurende hem op projectbasis voor 8 maanden voor 8 uur per week in te huren.
  Besluit B & W
  ·         Martin de Vries opdracht te verlenen voor het begeleiden van het project 'versterking van de economische positie van Heemstede.'
  ·         De raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 25.600, - en dit te onttrekken aan de reserve ''tijdelijke uitbreiding formatie Ruimtelijk Beleid'' voor de inhuur van Martin de Vries;
  ·         Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 29 september 2011.

  Besluit Raad
  Een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 25.600, - en dit te ontrekken aan de reserve 'tijdelijke uitbreiding formatie Ruimtelijk Beleid' voor de inhuur van Martin de Vries;


  Stemverklaring PvdA: evaluatie over ca 4 maanden wordt zeer belangrijk.
  Aangenomen met 17 stemmen voor en 2 tegen. GL stemde tegen.
 2. 09AM-Advies zendtijdtoewijzing De Branding

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Branding heeft bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend voor verlenging van de zendtijdtoewijzing met vijf jaar. Op grond van de Mediawet dient de gemeenteraad te adviseren over de aanvraag. Er zijn drie voorwaarden waaraan de aanvraag getoetst mag worden. Op basis van de informatie van de Branding is de conclusie dat aan alle drie voorwaarden is voldaan.
  Besluit B & W
  1.       De raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de toewijzing van zendtijd aan Branding.
  2.       Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Samenleving voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: Het college stuurt een brief naar het commissariaat van de media. Dit agendapunt wordt aangehouden en komt terug op de raadsagenda zodra er een antwoord is ontvangen van het commissariaat van de media.
  Toezeggingen:
  1) Mw. M.J.C. Heeremans zegt toe dat het college een brief stuurt naar het commissariaat van de media met het verzoek aan het commissariaat een nader onderzoek in te stellen of De Branding in de praktijk voldoet aan hetgeen er in de statuten staat.
  2) Mw. M.J.C. Heeremans zegt toe uit te zoeken wat de mogelijkheden voor onderzoek zijn via het Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO).
  3) Mw. M.J.C. Heeremans zegt toe het verzoek om subsidie van De Branding aan de gemeentelijke criteria te toetsen.
  Concept besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juli 2011

  besluit:

  het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de toewijzing van zendtijd aan Branding.

 3. 09AM-Besluit naar aanleiding van herziening en uitbreiding van het verzoek van de heer Kruijer om correspondentie met hem op de website te plaatsen.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De heer Kruijer heeft verzocht om de correspondentie die hij met de raad voert op de website te plaatsen. Tegen de weigering daarvan is bezwaar en beroep aangetekend. De rechtbank heeft het beroep zonder zitting niet-ontvankelijk verklaard. Het daartegen ingediende verzet van de heer Kruijer is vervolgens gegrond verklaard, zodat de beroepsprocedure is heropend. Bij brief van 18 mei 2011, die ons door de rechtbank is toegestuurd, geeft de heer Kruijer aan dat zijn verzoek anders moet worden gelezen en breidt hij zijn verzoek uit tot toekomstige documenten. Naar aanleiding daarvan dient de raad een nieuw besluit te nemen.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen het verzoek om op voorhand te besluiten toekomstige stukken ter beschikking te stellen te weigeren.
  2. De raad voor te stellen het verzoek om plaatsing van de bestaande correspondentie op de website te weigeren.
  3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Concept besluit Raad
  1. Het verzoek om op voorhand te besluiten toekomstige stukken ter beschikking te stellen te weigeren.
  2. Het verzoek om plaatsing van de bestaande correspondentie op de website te weigeren.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In 2007 is door vijf gemeenten (Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort) besloten om samen te werken bij de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van belastingen en de Wet WOZ. Deze gemeenten hebben hierover destijds afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen 2007.

  In 2010 is er een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van GBKZ over de eerste drie jaar. Het hierbij uitgebrachte evaluatierapport is destijds in uw raad behandeld. Naast het feit dat inmiddels de gemeente Bennebroek is gefuseerd met de gemeente Bloemendaal, is er uit de evaluatie ook een aantal aanbevelingen opgenomen die het noodzakelijk maken om een nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Deze nieuwe regeling wordt aangeduid als Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011
  Besluit B & W
  1.       De raad voor te stellen toestemming te geven tot het aangaan van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011
  2.       Onder voorbehoud van toestemming van de raad te besluiten de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011aan te gaan
  3.       De portefeuillehouder Financiën te mandateren tot het ondertekenen van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt in de raadsvergadering van 29 september 2011.
  Besluit Raad
  Toestemming te geven tot het aangaan van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09CM-Evaluatie Bestuursafspraken Brandweer 2010

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de bestuursafspraken tussen de VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK) en de gemeenten is afgesproken dat de VRK rapporteert over de geleverde werkzaamheden. Deze rapportage betreft het jaar 2010
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de bestuursafspraken
  2. De evaluatie door te sturen naar de Commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd
  Kernvraag (PvdA): De voorliggende rapportage heeft meer weg van een verantwoording over de activiteiten van de brandweer in 2010 dan een evaluatie van hun presteren. Behalve het vertrouwen in de professionaliteit en de goede ervaringen van de afgelopen jaren met de brandweer krijgen wij zo geen informatie of aan de vereiste kwaliteit op een efficiënte wijze wordt voldaan. Graag een reactie van het college.

  Conclusie voorzitter:
  voldoende besproken

 6. Terugkoppeling uit de VRK

 7. Actiepuntenlijst commissie Middelen sept 2011

 8. Wat verder ter tafel komt

 9. besluitenlijst commissie Middelen 21 september 2011