Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering van 13 april 2011

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04AM-Tarief voor brengen huisvuil naar milieustraat

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het voorstel is om een tarief in te voeren voor het storten van huishoudelijk afval op de milieustraat door particulieren. Hierdoor wordt de mogelijkheid van het ontduiken van een hogere afvalstoffenheffing weggenomen. Deze regeling sluit goed aan bij het principe van 'de vervuiler betaalt'.

  Het voorstel is om voor 2011 een tarief in rekening te brengen van € 2,00 per huisvuilzak. Dit tarief is nagenoeg gelijk aan het tarief voor extra tikken op de kaart voor de ondergrondse afvalcontainer of het bijkopen van extra gele zakken.

  De opbrengst wordt door De Meerlanden inzichtelijk gemaakt in de kwartaalrapportages. De opbrengst komt ten goede aan het budget van de afvalstoffenheffing.
  Besluit B & W
  Te besluiten om:
  - De raad voor te stellen om een tarief in te voeren voor het storten van huishoudelijk afval op de milieustraat door particulieren;
  - De raad voor te stellen om de tarieventabel Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011 te wijzigen door toevoeging van een tarief van € 2,00 per huisvuilzak voor het storten van huishoudelijk afval op de milieustraat door particulieren;
  - De raad voor te stellen dit tarief in te laten gaan vanaf 1 mei 2011;
  - Deze voorstellen voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 28 april 2011.

  Toezeggingen: 1) wethouder Botter zegt toe de mogelijkheid om te pinnen of te chippen na te gaan bij De Meerlanden, 2) in art. 10 lid 3 Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 2011 staat 'de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011'. Dit wordt gewijzigd in 'de datum van ingang van de heffing is 1 mei 2011'. Hiertoe zal het voorstel opnieuw behandeld worden in de collegevergadering van 19 april 2011 en 3) verder zal de tekst over de datum onder de verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011 en de tekst over de datum onder de tarieventabel bij de verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011 veranderd worden in de volgende tekst: 'behorende bij raadsbesluit van 15 december 2010 en gewijzigd bij raadsbesluit van 28 april 2011'.
  Besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8-2-2011
  besluit:
  Te besluiten om:
  - een tarief in te voeren voor het storten van huishoudelijk afval op de milieustraat door particulieren
  - de tarieventabel Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011 te wijzigen door toevoeging van een tarief van € 2,00 per huisvuilzak voor het storten van huishoudelijk afval op de milieustraat door particulieren
  - dit tarief in te laten gaan vanaf 1 mei 2011


  De raad voornoemd,
  de griffier,                       de voorzitter,

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04BM-Communicatienota 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In deze communicatienota wordt op hoofdlijnen het communicatiebeleid beschreven. Dit beleid biedt praktische handvatten om open, tijdig en helder te communiceren met de verschillende doelgroepen. Om ervoor te zorgen dat het communicatiebeleid daadwerkelijk in de praktijk door de ambtelijke organisatie wordt toegepast is tevens de "CommunicatieCoach" ontwikkeld.
  Besluit B & W
  1. Instemmen met het binnen de communicatienota 2011 geformuleerde communicatiebeleid;
  2. De commissie Middelen in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Zie voor de diverse opmerkingen van de diverse fracties de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Middelen van 13-4-2011 onder Verseonnummer: 517870.
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie Middelen zullen meegenomen worden door het college van B&W en deze zal vervolgens de Communicatienota 2011 vaststellen en de Communicatienota 2011 als C-stuk aan de commissie Middelen toezenden.

  Toezeggingen: 1) de inspraaknota gemeente Heemstede, de inspraakverordening gemeente Heemstede en de inspraakbrochure gemeente Heemstede zullen naar de commissie Middelen worden toegezonden, 2) de burgemeester zal onder de aandacht brengen dat bij stukken die naar de raad gaan een kopje zal worden opgenomen met daarin de tijdslijn van zo'n stuk of project. In die tijdslijn zal o.a. worden opgenomen op welk moment dit stuk in het proces zit. Verder zal de burgemeester onder de aandacht brengen of de stukken kunnen worden voorzien van 1 A4tje met daarin de belangrijkste punten van zo'n onderliggend stuk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de afdeling zelf, 3) als de termen identiteit en imago onduidelijk geformuleerd zijn dan zullen deze termen worden aangescherpt, 4) met de opmerkingen die zijn gemaakt over paragraaf 4 zal de Communicatienota doorlopen worden. Waar noodzakelijk zullen diverse zaken meer of beter worden toegelicht, 5) naar de missie op blz. 10 van de nota zal scherp worden gekeken. Manipulatie wordt hier niet mee bedoeld. Maar als dit er uitgelezen zou kunnen worden dan dient de missie te worden aangescherpt.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04CM-Informatie gemeenschappelijke regelingen op verzoek van de raad (4/5 november 2010)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de begrotingsraad van 4 en 5 november 2010 is de raad informatie toegezegd over de gemeenschappelijke regelingen waarin Heemstede participeert.
  Besluit B & W
  1. Ingestemd met de 'Memo informatie gemeenschappelijke regelingen' en deze toe te zenden aan de leden van de raad;
  2. De 'Memo informatie gemeenschappelijke regelingen' ter informatie naar de commissie Middelen sturen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dit stuk is op verzoek van D66 geagendeerd.
  Kernvraag: In de antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen wordt niet ingegaan op de sturing van de lichte gemeenschappelijke regelingen. Vraag is dus: hoe wordt om gegaan met de sturing van die lichte gemeenschappelijke regelingen, mede gezien de analyse van de gemeentesecretarissen?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 5. 04CM-Invoeren telefoonnummer 14023

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij de landelijke invoering van een makkelijk te onthouden telefoonnummer voor de gemeenten. Daartoe is een nummerreeks beginnend met 14 en daarna het netnummer beschikbaar. Voor Heemstede is dit nummer dus 14023. Net als Heemstede willen ook de omliggende 023-gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Velsen en Haarlemmerliede/Spaarnwoude dit telefoonnummer gaan invoeren. Daarom wordt het 14023 nummer in één procedure gezamenlijk door de gemeenten aangevraagd.
  Besluit B & W
  1. Instemmen met het invoeren van het telefoonnummer 14023 als makkelijk te onthouden ingang voor de gemeente Heemstede.
  2. Dit besluit ter kennis te brengen van de commissie Middelen (C-stuk)
  Resultaat Commissie
  Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd.
  Kernvraag: Wat zijn de financiële consequenties van het aanvragen en implementeren van het 14023 nummer? In het besluit staat onder 'Motivering' ook dat wordt voorgesteld om onderzoek te doen naar nadere samenwerking op het gebied van dienstverlening met de 023-gemeenten. Graag een nadere toelichting op de aard, duur en kosten van dit onderzoek?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 6. Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK

 7. Actiepuntenlijst commissie Middelen april 2011

 8. Wat verder ter tafel komt