Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. concept Agenda commissie Middelen 22 juni 2011

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Kadernota 2011, inclusief verwerking meicirculaire 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De kadernota 2011 is aangepast omdat de effecten de meicirculaire 2011 (gemeentefonds) zijn verwerkt. Dat heeft geresulteerd in een aangepast voorstel.
  Besluit B & W
  I. Het college stelt de raad voor om:
  a. kennis te nemen van:
  - de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1);
  - beleidsmatige beschouwing begroting 2012 (hoofdstuk 2);
  - actualisatie bezuinigingsvoorstellen 2011 (hoofdstuk 3);
  - het investeringsprogramma en budgetverhogingen (hoofdstuk 6);
  - de bijlagen;
  - de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar de jaarschijven 2012 e.v. en de voorgestelde dekking van het aanvullende tekort ad. € 134.300.

  b. in te stemmen met:
  - de voorstellen voor aanpassing van de budgetten en kredieten 2011 (hoofdstuk 4);
  - de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2012 - 2015 (hoofdstuk 5) met dien verstande dat de budgetten 'goederen en diensten' niet met 2,0% maar met 1,0% worden geindexeerd;
  - de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar het lopende jaar en het nadeel ad. € 44.000 voor 2011 te verrekenen met de post onvoorzien 2011.

  II. Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Besluit Raad
  De raad besluit:
  a. kennis te nemen van:
  - de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1);
  - beleidsmatige beschouwing begroting 2012 (hoofdstuk 2);
  - actualisatie bezuinigingsvoorstellen 2011 (hoofdstuk 3);
  - het investeringsprogramma en budgetverhogingen (hoofdstuk 6);
  - de bijlagen;
  - de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar de jaarschijven 2012 e.v. en de voorgestelde dekking van het aanvullende tekort ad. € 134.300.

  b. in te stemmen met:
  - de voorstellen voor aanpassing van de budgetten en kredieten 2011 (hoofdstuk 4);
  - de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2012 - 2015 (hoofdstuk 5) met dien verstande dat de budgetten 'goederen en diensten' niet met 2,0% maar met 1,0% worden geindexeerd;
  - de doorwerking van de effecten van de meicirculaire 2011 naar het lopende jaar en het nadeel ad. € 44.000 voor 2011 te verrekenen met de post onvoorzien 2011.

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Begroting 2012 Stichting Rijk

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (stg. Rijk) heeft haar begroting 2012 ingediend. Vaststelling vindt plaats in de Algemene Bestuursvergadering medio juli/augustus. Heemstede wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven.
  Besluit B & W
  De raad voor te stellen:
  1. in de zienswijze akkoord te gaan met de begroting 2012 van Stichting Rijk;
  2. de jaarstukken, rapportages en de begroting van Stichting Rijk voortaan door het college te laten afhandelen en de commissie Middelen door middel van een C-stuk te informeren;
  3. de commissie Middelen om advies te vragen (A-stuk).
  Besluit Raad
  besluit :
  1. in de zienswijze akkoord te gaan met de begroting 2012;
  2. Stichting Rijk overeenkomstig te berichten.
  3. de jaarstukken, rapportages en de begroting voortaan af te laten handelen door het college en de commissie Middelen middels een C-stuk te informeren.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Verordening Financieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut 2011 en Nota Activabeleid 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als gevolg van gewijzigde wetgeving en een uniforme wijze van vastlegging van de beleidsregels zijn drie financiële beleidsnota's geactualiseerd, te weten:
  - de verordening financieel beleid en beheer => legt de algemene afspraken over de financiële huishouding vast;
  - het treasurystatuut => legt de afspraken voor de verschillende vormen van financiering en garanstelling vast;
  - de nota activabeleid => bevast de afspraken voor de administratieve vastlegging van investeringen.

  Besluit B & W
  De raad voorstellen om:
  1.       De financiële verordening gemeente Heemstede uit 2006 in te trekken.
  2.       Per 1 januari 2011 de geactualiseerde 'Verordening financieel beleid en beheer 2011 gemeente Heemstede' met terugwerkende kracht in te laten gaan.
  3.       Het 'treasurystatuut uit 2004 in te trekken.
  4.       Per 1 januari 2011 het geactualiseerde 'Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede' met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  5.       Per 1 januari 2011 de ' Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede' en de geactualiseerde bijlage 'Afschrijvingstabel 2011' met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  6. De Nota waardering en afschrijving 2005 in te trekken.
  De voorstellen voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie schuift bespreking door naar de commissie Middelen en raad van juni 2011
  Besluit Raad
  1.       De financiële verordening gemeente Heemstede uit 2006 in te trekken.
  2.       Per 1 januari 2011 de geactualiseerde 'Verordening financieel beleid en beheer 2011 gemeente Heemstede' met terugwerkende kracht in te laten gaan.
  3.       Het 'treasurystatuut uit 2004 in te trekken.
  4.       Per 1 januari 2011 het geactualiseerde 'Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede' met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  5.       Per 1 januari 2011 de ' Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede' en de geactualiseerde bijlage 'Afschrijvingstabel 2011' met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  6. De Nota waardering en afschrijving 2005 in te trekken.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Nieuwe Verordening speelautomaten Heemstede en wijziging Verordening heffing en invordering van leges

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Per 1 juli 2010 is de Wet op de kansspelen gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat voor de aanwezigheid van behendigheidsautomaten geen vergunning meer is vereist. Deze wijziging moet nog worden verwerkt in de Verordening Speelautomaten Heemstede. Gelijktijdig is de gehele verordening onder de loep genomen. Hierbij is het model van de VNG als richtlijn gehanteerd.
  Deze wijziging in de Wet op de kansspelen leidt eveneens tot een aanpassing van de Verordening heffing en invordering van leges 2011. Gelijktijdig kan ook nog een andere wijziging in de legesverordening worden meegenomen (rijbewijs via spoedprocedure).
  Besluit B & W
  De raad voor te stellen:
  1.       De Verordening speelautomaten Heemstede conform bijgevoegd concept vast te stellen en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking.
  2. De Verordening Speelautomaten Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2001 en gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010, in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de nieuwe verordening als bedoeld onder 1.
  3. De Verordening heffing en invordering van leges 2011 te wijzigen conform bijgevoegd concept en deze wijzigingen in werking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking.

  Besluit Raad
  1.       De Verordening speelautomaten Heemstede conform bijgevoegd concept vast te stellen en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking.
  2. De Verordening Speelautomaten Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2001 en gewijzigd bij raadsbesluit van 18 februari 2010, in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de nieuwe verordening als bedoeld onder 1.
  3. De Verordening heffing en invordering van leges 2011 te wijzigen conform bijgevoegd concept en deze wijzigingen in werking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking.

 6. 06BM-Herziening ligplaatsenbeleid

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Enige tijd geleden is gevraagd om een herziening van het ligplaatsenbeleid. Er is bij omliggende gemeente gekeken naar hoe zij omgaan met ligplaatsen van vaartuigen.
  Geadviseerd wordt te kiezen voor een verdere uitwerking van variant 2 (ligplaatsen uitgeven).
  Besluit B & W
  1. Te kiezen voor variant 2 (uitgeven van ligplaatsen) en deze variant verder uit te werken.
  2. De commissie Middelen in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk).
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06CM-Actieprogramma Notitie Economisch Beleid Heemstede 2010-2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Om de ambities uit de 'Notitie economische beleid Heemstede 2010-2015' vorm te geven is het actieprogramma opgesteld. In dit actieprogramma zijn per economische pijler de ambities verwoord in actiepunten. Voor elk actiepunt is omschreven wie verantwoordelijk is, welke middelen hiervoor nodig zijn en binnen welke termijn het actiepunt gestart of afgerond moet zijn. Het voornemen wordt uitgesproken om het concept van het actieprogramma vast te stellen, en dit besluit ter kennisname te sturen aan de commissie Middelen .
  Besluit B & W
  ·         Het voornemen uit te spreken om het Actieprogramma 'Notitie Economisch Beleid Heemstede 2010-2015' vast te stellen;
  ·         Dit advies ter kennisname sturen aan de commissie Middelen (C-stuk).
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06CM-GBKZ bedrijfsplan 2011 + voorstel nieuwe kostenverdeling

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks stelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband belastingen GBKZ een bedrijfsplan op. In dit plan zijn eveneens de verbeterpunten verwerkt uit de evaluatie van GKBZ uitgevoerd in 2010. Daarnaast wordt voorgesteld om tot een nieuwe kostenverdeling te komen hetgeen is uitgewerkt in de projectgroep (ambtelijk) en besproken in de stuurgroep (portefeuillehouders). De nieuwe kostenverdeling levert een nieuwe bijdrage per gemeente op. De colleges van de deelnemende gemeenten worden gevraagd om daarmee in te stemmen e.e.a. onder het voorbehoud dat de raden in de loop van 2011 instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling waarin deze gewijzigde kostenverdeling opgenomen.
  Besluit B & W
  1.       Het bedrijfsplan 2011 van de GBKZ voor kennisgeving aannemen;
  2.       Akkoord gaan met de nieuwe kostenverdelingsmethode
           a.       De WOZ-kosten verdelen per woz-object, inclusief toeslag-/kortingspercentage;
           b.       De heffingskosten verdelen per aanslagregel, inclusief toeslag-/kortingspercentage;
           c.       De invorderingskosten verdelen per aanslagbiljet;
           d.       Het saldo van de uitgaven en opbrengsten dwanginvordering verrekenen met de gemeentelijke bijdrage;
  Onder het voorbehoud dat de raden in de loop van 2011 instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling waarin deze gewijzigde kostenverdeling is opgenomen.
  3.       De financiële gevolgen van het Bedrijfsplan 2011 inclusief de nieuwe kostenverdeling resulteren in een - netto - aanvullende bijdrage aan GBKZ van € 1.000 hetgeen ten laste van de post onvoorzien 2011 wordt gebracht.
  4.       Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de commissie Middelen (C-stuk).
 9. Verantwoording bestuur VRK

 10. Terugkoppeling uit de VRK

 11. Wat verder ter tafel komt