Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering van 11 mei 2011

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Jaarverslag 2010 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar jaarverslag 2010 ingediend. Hiermee wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven voor de vaststelling van het jaarverslag 2010 van de VRK in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 20 juni as. en in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 juli as. Bij het jaarverslag 2010 is het verslag van bevindingen van de accountant gevoegd. Het jaarverslag sluit met een voordelig saldo ad € 1.336.000 voor bestemming van de reserves. Voorgesteld wordt hiervan € 836.000 te storten in de algemene reserve van de VRK en € 500.000 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

  Besluit B & W
  De raad voor te stellen de volgende zienswijzen door te geven aan de VRK:
  1. In te stemmen met het jaarverslag 2010 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK);
  2. In te stemmen met de dotatie van € 836.000 aan de algemene reserve en de terugbetaling van € 500.000 aan de deelnemende gemeenten;
  3. De terugbetaling (voor Heemstede € 25.000) toe te voegen aan de post onvoorzien 2011 incidenteel;
  4. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk);
  5. De Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten.

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raad van 26 mei 2011
  Besluit Raad
  Besluit (na amendering) de volgende zienswijzen door te geven aan de VRK:
  - In te stemmen met het jaarverslag 2010 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK);
  - In te stemmen met de dotatie van € 836.000 aan de algemene reserve, maar dat de terugbetaling van € 500.000 aan de deelnemende gemeenten niet gewenst is en beter toegevoegd kan worden aan de algemene reserve van de VRK;
  - Mocht het Algemeen Bestuur van de VRK anders besluiten, dan wordt het Heemsteeds deel van de terugbetaling van € 500.000, zijnde € 25.000, toegevoegd aan de post onvoorzien 2011 incidenteel;
  - De Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten._

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Programmabegroting 2012 en menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar ontwerp-programmabegroting 2012 en de zogenaamde menukaarten ingediend om de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven. De menukaarten bevatten alle mogelijke bezuinigingen vanaf 2012. Ook de bezuinigingsmogelijkheden die het bestuur ontraadt worden daarmee in beeld gebracht.

  De raden dienen hun zienswijze voor 15 juni as. aan te geven zodat behandeling in het Dagelijks Bestuur van 20 juni plaats kan vinden. Hierna zal de aangepaste programmabegroting 2012 ter definitieve vaststelling voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur op 18 juli as. (dus inclusief de gekozen bezuinigingen uit de menukaarten).

  Besluit B & W
  De Raad voor te stellen de volgende zienswijzen door te geven aan de VRK:
  1.       Akkoord te gaan met de ontwerp-programmabegroting 2012 van de VRK behoudens het voorstel om alle toekomstige rekeningsresultaten, voor zover het weerstandsvermogen beneden de 3,8 miljoen euro blijft, automatisch te verrekenen met het weerstandsvermogen. Voorstellen rond de bestemming van het rekeningsresultaat dienen voorgelegd te worden aan de Raden van de deelnemende gemeenten;
  2.       Het advies van het Algemeen Bestuur van de VRK te volgen, te weten:
  a)       in 2012 een ombuiging in te vullen van 2,9 miljoen euro;
  b)       dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle "groene" menukaarten, waarbij 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten pm zijn geraamd;
  c)       een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 structureel;
  d)       deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de "groene" menukaarten en daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 van deze menukaarten;
  3.       De verhoging van de gemeentelijke bijdrage bij de begroting 2011 ad € 3,12 per inwoner van de VRK structureel te verklaren;
  4.       De commissie Middelen om advies te vragen (A-stuk);
  5.       De VRK overeenkomstig te berichten.


  Resultaat Commissie
  Toezegging:
  Burgemeester Heeremans zegt toe dat afspraken die bij de overdracht naar de VRK zijn gemaakt worden nagetrokken om te kijken of ze nu nog worden nagekomen.

  Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raad, met name vanwege bespreking van incidentele of structurele inwonerbijdragen.
  Besluit Raad
  Programmabegroting 2012 en menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
  Besluit de volgende zienswijze door te geven aan de VRK:
  1.       Akkoord te gaan met de ontwerp-programmabegroting 2012 van de VRK behoudens het voorstel om alle toekomstige rekeningsresultaten, voor zover het weerstandsvermogen beneden de 3,8 miljoen euro blijft, automatisch te verrekenen met het weerstandsvermogen. Voorstellen rond de bestemming van het rekeningsresultaat dienen voorgelegd te worden aan de Raden van de deelnemende gemeenten;
  2.       Het advies van het Algemeen Bestuur van de VRK te volgen, te weten:
  a)       in 2012 een ombuiging in te vullen van 2,9 miljoen euro;
  b)       dit bedrag in te vullen door het uitvoeren in 2012 van alle "groene" menukaarten, waarbij 0,2 miljoen wordt opgebracht uit de bedragen die in de menukaarten pm zijn geraamd;
  c)       een ombuiging in 2013 en 2014 uit te voeren van ieder jaar € 600.000 structureel;
  d)       deze bedragen in te vullen door het uitvoeren van de "groene" menukaarten en daarbij gebruik te maken van het financiële effect over 2013 en 2014 van deze menukaarten;
  4.       De VRK overeenkomstig te berichten.

  Amendement PvdA, VVD, GL en HBB
  Het besluit in het amendement luidt:
  "De tekst onder beslispunt 3, waarin gevraagd wordt de gemeentelijke bijdrage ad 3,12 euro per inwoner structureel te verklaren, te laten vervallen en de inwonersbijdrage vooralsnog incidenteel te houden."

  De raad neemt het amendement aan met 16 stemmen voor en 3 tegen. De fractie van het CDA stemt tegen.

  De raad besluit unaniem conform het geamendeerde voorstel.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Jaarrekening 2010 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de jaarverslaggeving over 2010 van de gemeente Heemstede. Via deze jaarverslaggeving wordt beoogd inzicht te verschaffen in de geleverde producten en diensten en de daarvoor gebruikte middelen over het boekjaar 2010. De jaarrekening 2010 sluit met een positef saldo van € 386.520. Evenals vorig jaar is Heemstede erin geslaagd om naast een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid ook voor de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te verkrijgen.

  Het college stelt voor de jaarrekening 2010, bestaande uit het boekwerk jaarstukken, vast te stellen. De jaarrekening 2010 sluit met een positief saldo van € 386.520. Voorgesteld wordt om van het voordelig rekeningresultaat een bedrag van € 604.469 over te hevelen naar 2011 en het resterende bedrag ad. € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de bevestiging bij de jaarrekening 2010 en accountantskantoor Ernst & Young dienovereenkomstig schriftelijk te berichten.
  2. Het college stelt de raad voor:
  a)       de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2010, bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het productenboek vast te stellen;
  b)       de lasten en baten van de rekening 2010 vast te stellen op € 46.790.868 respectievelijk € 45.451.302;
  c)       de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2010 vast te stellen op € 2.229.851 respectievelijk € 3.955.937;
  d)       van het voordelig rekeningresultaat 2010 ad. € 386.520 een bedrag van:
  -        € 604.469 over te hevelen naar 2011 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  -        € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve
  3. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Toezeggingen:
  1. Wethouder Kuiper zegt toe op een ander moment terug te komen op de achterliggende oorzaken van de overschrijdingen bij groen terwijl het onderhoud terugloopt.
  2. Wethouder Kuiper zegt toe de raad een overzicht te sturen van alle overhevelingposten en daarbij aan te geven over welke bedragen geen afspraken gemaakt zijn.

  Conclusie: Bespreekpunt bij de raad.
  Besluit Raad
  De raad belsuit:
  1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2010, bestaande uit het boek-
  werk jaarstukken en het productenboek vast te stellen;
  2. de lasten en baten van de rekening 2010 vast te stellen op € 46.790.868 respectievelijk € 45.451.302;
  3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2010 vast te stellen op € 2.229.851
  respectievelijk € 3.955.937;
  4. van het voordelig rekeningresultaat 2010 ad. € 386.520 een bedrag van:
  - € 604.469 over te hevelen naar 2011 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - € 217.949 te onttrekken aan de algemene reserve


 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Verordening Financieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut 2011 en Nota Activabeleid 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als gevolg van gewijzigde wetgeving en een uniforme wijze van vastlegging van de beleidsregels zijn drie financiële beleidsnota's geactualiseerd, te weten:
  - de verordening financieel beleid en beheer => legt de algemene afspraken over de financiële huishouding vast;
  - het treasurystatuut => legt de afspraken voor de verschillende vormen van financiering en garanstelling vast;
  - de nota activabeleid => bevast de afspraken voor de administratieve vastlegging van investeringen.

  Besluit B & W
  De raad voorstellen om:
  1.       De financiële verordening gemeente Heemstede uit 2006 in te trekken.
  2.       Per 1 januari 2011 de geactualiseerde 'Verordening financieel beleid en beheer 2011 gemeente Heemstede' met terugwerkende kracht in te laten gaan.
  3.       Het 'treasurystatuut uit 2004 in te trekken.
  4.       Per 1 januari 2011 het geactualiseerde 'Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede' met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  5.       Per 1 januari 2011 de ' Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede' en de geactualiseerde bijlage 'Afschrijvingstabel 2011' met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  6. De Nota waardering en afschrijving 2005 in te trekken.
  De voorstellen voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie schuift bespreking door naar de commissie Middelen en raad van juni 2011
  Besluit Raad
  1.       De financiële verordening gemeente Heemstede uit 2006 in te trekken.
  2.       Per 1 januari 2011 de geactualiseerde 'Verordening financieel beleid en beheer 2011 gemeente Heemstede' met terugwerkende kracht in te laten gaan.
  3.       Het 'treasurystatuut uit 2004 in te trekken.
  4.       Per 1 januari 2011 het geactualiseerde 'Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede' met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  5.       Per 1 januari 2011 de ' Nota Activabeleid 2011 gemeente Heemstede' en de geactualiseerde bijlage 'Afschrijvingstabel 2011' met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  6. De Nota waardering en afschrijving 2005 in te trekken.

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05A - Wijziging Verordening Rekenkamercommissie

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Verordening Rekenkamercommissie heeft een aanpassing nodig vanwege het gezamenlijke besluit van de fractievoorzitters om het mogelijk te maken een extern lid voor een tweede keer te herbenoemen.
  Resultaat Commissie
  Vaststellen Verordening Rekenkamercommissie 2011
  Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad.

  Tweede herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Heemstede
  Conclusie voorzitter: hoeft niet in de commissie te worden besproken. De benoeming zal via stembriefjes in de raad verlopen.
  Besluit Raad
  1. De Verordening Rekenkamercommissie als volgt te wijzigen:
  a. Na artikel 3 lid 2 wordt een nieuw lid 3 ingevoegd, dat luidt:
  3. De raad kan besluiten, ter waarborging van de continuïteit van de werkzaamheden van de
  rekenkamercommissie, de voorzitter of een extern lid voor een tweede keer te herbenoemen. De
  raad kan daarbij een kortere termijn van herbenoemen vaststellen.
  b. De leden 3 en 4 worden hernummerd tot respectievelijk 4 en 5.
  2. Te bepalen dat deze wijziging terstond in werking treedt.
  3. De heer P. van Wingerden als voorzitter van de rekenkamercommissie Heemstede te herbenoemen voor een periode van maximaal drie jaar.
 7. Tweede herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Heemstede

 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarverlag Rekenkamercommissie Heemstede 2010

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarverlag Rekenkamercommissie Heemstede 2010
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad.
  Besluit Raad
  Het jaarverslag 2010 Rekenkamercommissie Heemstede vast te stellen.
 9. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06BM-Samenvatting Bestuursakkoord 2011-2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  'Positieve resultaten maar ook belangrijke zorgpunten' .De balans opmakend, heeft het bestuur van de VNG besloten na lang onderhandelen het onderhandelaarsakkoord met het Rijk, het IPO en de UvW te ondertekenen en het resultaat voor te leggen aan de leden. Bij de VNG volgt finale besluitvorming op 8 juni 2011. Het Rijk delegeert voor zo'n 8 miljard euro taken naar lagere overheden (provincies, gemeenten en waterschappen), maar kort dat bedrag meteen met bijna 2 miljard euro. Het hele Bestuursakkoord telt zo'n zestig bladzijden. Voor de gemeenten gaat het vooral om taken binnen het sociale domein. De Wet werken naar vermogen (WWNV), waar het kabinet de WWB, WSW en WAJONG in één regeling samenvoegt voor mensen met arbeidsvermogen maakt hier onderdeel vanuit, maar ook de decentralisatie van AWBZ begeleiding en de decentralisatie van de Jeugdzorg. Uit het onlangs gesloten bestuursakkoord blijkt dat cijfermatig nog veel onzeker is. De bandbreedte in de overheveling AWBZ-functie begeleiding tussen € 2,1 naar € 3,3 miljard spreekt boekdelen. Soms wordt richting gegeven in compensatie via decentralisatie-uitkeringen, lang niet altijd is duidelijk wat dit betekent in termen van jaren, maatstaven en/of uitkeringsfactoren. Onderstaand een samenvatting van dit bestuursakkoord.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het bestuursakkoord 2011-2015.
  2. Op het VNG congres van 8 juni a.s. voor het bestuursakkoord te stemmen.
  3. De commissie Middelen in de gelegenheid stellen om haar zienswijze te geven (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Toezegging:
  Burgemeester Heeremans zegt toe dat het college de meest recente ontwikkelingen zal bespreken en de raad daarover berichten.

  Conclusie voorzitter: komt op de raadsagenda van 26 mei 2011 ter bespreking
  Besluit Raad
  De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor en 11 tegen>
  Voor: D66, PvdA, GL
  Tegen: VVD, CDA, HBB

  Het College neemt de gehorde zienswijzen op het voorgenomen besluit mee terug naar de collegevergadering.
 10. Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK

 11. Wat verder ter tafel komt