Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 10 juni 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Voorjaarsnota 2015, inclusief effecten mei-circulaire

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De voorjaarsnota 2015 verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2015. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze voorjaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2015), 3 (concrete invulling bezuinigingen 2015) en 4. (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2015) resulteren in een begrotingswijziging 2015.
  Besluit B & W
  1. De raad voorstellen in te stemmen met de voorjaarsnota 2015 en de begroting 2015 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2015), 3 (concrete invulling bezuinigingen 2015) en 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2015);
  2. Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: De commissie is akkoord met de voorjaarsnota. PvdA en GL kondigen een motie aan. Op verzoek van PvdA en GL wordt het een bespreekpunt in de raadsvergadering van 25 juni 2015.
  Toezegging: wethouder Van de Stadt stuurt een overzicht van de kostenverdeling tussen gemeente en waterschap o.a. op het gebied van telemetrie gemalen.
  Toezegging: De VRK heeft een voorstel gedaan de bijdrage 2015 te verlagen door een zienswijze van de raden te vragen over 2015 bij de programmabegroting 2016. Heemstede hecht aan de systematiek van het scheiden van wijzigingen in een lopend boekjaar en komend boekjaar. Burgemeester Heeremans stuurt een lijstje met de zienswijzen van andere gemeenten over de begroting van de VRK (pag. 6 en 7).
  Besluit Raad
  In te stemmen met de voorjaarsnota 2015 en de begroting 2015 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2015), 3 (concrete invulling bezuinigingem 2015) en 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2015),
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Kadernota 2016-2019, inclusief effecten mei-circulaire

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze kadernota 2016-2019 geeft inzicht in de financile positie voor de komende jaren (dus na 2015). Er worden kaders aangereikt ter voorbereiding van de begroting 2016. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op een aantal actuele thema's. Dan gaat het over o.a. de bestaande bezuinigingen in de meerjarenbegroting, het weerstandsvermogen, de nieuwe beleidsvoornemens voor het komende jaar en de woonlasten. In hoofdstuk 3 worden de mutaties in de meerjarenbegroting nader toegelicht. De kadernota wordt afgesloten met het vierde hoofdstuk waarin de uitgangspunten voor de begroting 2016-2019 worden opgesomd.
  Besluit B & W
  1.Aan de raad vragen om in te stemmen met:
  - de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2016-2019 (hoofdstuk 4).

  2.Voorts aan de raad vragen om kennis te nemen van:
  - de inleiding en de samenvatting (hoofdstuk 1);
  - de financile ontwikkelingen (hoofdstuk 2);
  - de stand van de meerjarenbegroting 2016-2019 (hoofdstuk 3);
  - bijlage 1: investeringsprogramma 2015-2019.
  Resultaat Commissie
  De voorzitter meldt dat na afloop van inhoudelijke behandeling van de kadernota 2016-2019 de onderwerpen worden genventariseerd waarbij in de begroting een extra schriftelijke toelichting gewenst is.
  Conclusie voorzitter: De commissie is akkoord met de Kadernota. GL en PvdA kondigen moties aan. Op verzoek van GL en PvdA wordt het een bespreekpunt in de raadsvergadering van 25 juni 2015. De suggestie van de VVD over een mogelijke verplaatsing van ondergrondse containers wordt meegenomen door wethouder Ates.
  Toezegging: wethouder Van de Stadt stuurt informatie over het mobiliteitsfonds: jaarverslag, omgang betalingsgedrag en de rente.
  Na inhoudelijke behandeling geeft de commissie aan op welke onderwerpen in de begroting een extra schriftelijke toelichting gewenst is. De partijen hebben de volgende onderwerpen aangegeven:

  D66
  ·    Uitgaven en beloop sociaal domein.
  ·    Bij programma 8 - ruimtelijke ordening volkshuisvesting - een uitgebreidere toelichting op welke maatregelen en welke instrumenten worden ingezet. is een uitgebreidere toelichting gewenst.
  CDA
  ·    Maximaal inzicht in alle budgetten die spelen rond de 3 decentralisaties.
  GroenLinks
  ·    Decentralisaties.
  ·    Open eind regelingen - hoe de lijn de komende 5 jaar wordt doorgetrokken.
  ·    Programma 5 sociale uitkeringen - hoe het tekort de komende jaren weggewerkt wordt.
  ·    Programma 4 herijking subsidiebeleid (bibliotheek).
  ·    Programma 3 inzicht of er nog ruimte voor budget is voor knelpunten fietsers, spelende kinderen (motie).
  VVD
  ·    Maakt geen gebruik van deze mogelijkheid.

  Conclusie voorzitter: de genventariseerde onderwerpen worden als advies naar de raad gestuurd ter vaststelling in de raadsvergadering van 25 juni 2015.
  Besluit Raad
  1.In te stemmen met:
  - de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2016-2019 (hoofdstuk 4).

  2.Kennis te nemen van:
  - de inleiding en de samenvatting (hoofdstuk 1);
  - de financile ontwikkelingen (hoofdstuk 2);
  - de stand van de meerjarenbegroting 2016-2019 (hoofdstuk 3);
  - bijlage 1: investeringsprogramma 2015-2019.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Algemene Plaatselijke Verordening

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) behoeft een aantal technische en inhoudelijke aanpassingen. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zien op sluitingstijden voor terrassen, sluitingstijden voor incidentele festiviteiten en de juridische inbedding van de motie "geen geleur aan de deur" (over venten en collecteren) van de raad.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen onder intrekking van de huidige APV;
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  .
  Resultaat Commissie
  De voorzitter kondigt aan dat er nog kleine redactionele aanpassingen in de APV worden gemaakt. Tevens wordt een wijziging doorgevoerd conform hetgeen in het door de raad vastgestelde beheerplan wandelbos Groenendaal staat: het aantal toegestane honden per persoon in wandelbos Groenendaal wordt verlaagd van 6 naar 3 honden.
  Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commissie is akkoord met het voorstel van het college de Algemeen Plaatselijke Verordening vast te stellen (HBB, CDA, PvdA, GL en VVD). D66 vindt een vergunning voor het venten niet nodig. Op verzoek van D66 wordt het een bespreekpunt in de raadsvergadering van 25 juni 2015.
  Voor de raadsvergadering ontvangt de raad een herziene versie van de APV met de aangekondigde aanpassingen.
  Besluit Raad
  De Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening zoals vastgesteld door de raad op 31 oktober 2013.
 6. Wat verder ter tafel komt