Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 13 mei 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland heeft haar jaarverslag 2014 aangeboden om de zienswijzen van de Raden van de deelnemende gemeenten te vragen. De rekening sluit met een positief resultaat ad 1.910.000. Voorgesteld wordt om
  1.277.000 (voor Heemstede 47.000) terug te laten vloeien naar de gemeenten waarbij in de verdeling rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke inbreng uit 2008 van de deelnemers in de VRK. Verder wordt 461.000 in de algemene reserve gestort om het weerstandsvermogen op het vastgestelde niveau te brengen en wordt 172.000 gestort in de reserve aanvaardbare kosten. Deze reserve wordt vanaf 2014 ook onderdeel van de algemene reserve maar daarbinnen wel verbijzonderd omdat voeding plaatsvindt vanuit de zorgverzekeraars. De VRK heeft een accountantsverklaring met beperking voor rechtmatigheid doordat nog niet volledig kon worden voldaan aan de Europese aanbestedingsregels. Dit heeft verder geen gevolgen voor de gemeenten.
  Besluit B & W
  De Raad voor te stellen:
  1.    De volgende zienswijzen:
  a.    In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de VRK;
  b.    Akkoord te gaan met de volgende bestemmingen van het rekeningssaldo 2014:
  i.    Het positieve resultaat Ambulancezorg van 172.000 toe te voegen aan de algemene reserve, gecumuleerde exploitatieresultaten AZ ( 164.000) en MKA ( 8.000);
  ii.    € 461.000 toe te voegen aan de algemene reserve voor het weerstandsvermogen;
  iii.    € 1.277.000 terug te laten vloeien naar de regiogemeenten op basis van 75% via de bestuursafspraken en 25% via de inwonerbijdrage.
  c.    Akkoord te gaan met het de herrubricering van de reserves aanvaardbare kosten Ambulance en MKA van bestemmingsreserve naar algemene reserve;
  d.    Akkoord te gaan met de investeringen voor de update hoogwerker ad 75.821, de coldcutter ad 82.400 en het kwaliteitssysteem ad 129.861;
  2.    De commissie Middelen om advies te vragen (A-stuk);
  3.    De VRK overeenkomstig te berichten;
  4.    Het door Heemstede terug te ontvangen bedrag ad 47.248 te verwerken in de voorjaarsnota 2015 van Heemstede.

  Resultaat Commissie
  Conclusie:
  Hamerstuk in de raadsvergadering van 28 mei 2015
  Besluit Raad
  besluit
  1.    Tot de volgende zienswijzen:
  a.    In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de VRK;
  b.    Akkoord te gaan met de volgende bestemming van het rekeningssaldo 2014:
  i.    Het positieve resultaat Ambulancezorg van 172.000 toe te voegen aan de algemene reserve, gecumuleerde exploitatieresultaten AZ ( 164.000) en MKA ( 8.000);
  ii.    € 461.000 toe te voegen aan de algemene reserve voor het weerstandsvermogen;
  iii.    € 1.277.000 terug te laten vloeien naar de regiogemeenten op basis van 75% via de bestuursafspraken en 25% via de inwonerbijdrage.
  c.    Akkoord te gaan met het de herrubricering van de reserves aanvaardbare kosten Ambulance en MKA van bestemmingsreserve naar algemene reserve;
  d.    Akkoord te gaan met de investeringen voor de update hoogwerker ad 75.821, de coldcutter ad 82.400 en het kwaliteitssysteem ad 129.861;
  2.    De VRK overeenkomstig deze zienswijze te berichten;
  3.    Het van de VRK terug te ontvangen bedrag ad 47.248 te verwerken in de voorjaarsnota 2015 van Heemstede.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland heeft haar begroting 2016 ingediend zodat de raden hier voor 15 juni as. een zienswijze over kunnen geven. In de begroting 2016 zijn de efficiencymaatregelen verwerkt. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen alsmede intensiveringen voor een toekomstbestendige VRK in opgenomen. De VRK is hierin geadviseerd door het bureau Berenschot. Verder wordt het meerjareninvesteringsplan herijkt. Per saldo daalt de gemeentelijke bijdrage. Omdat zowel de efficiencymaatregelen als het meerjareninvesteringsplan ook 2015 betreffen vraagt de VRK tevens een zienswijze om de begroting 2015 aan te kunnen passen.

  Besluit B & W
  De Raad voor te stellen:
  1.    Tot de volgende zienswijzen:
  a.    In te stemmen met de programmabegroting 2016;
  b.    In te stemmen met de in de programmabegroting 2016 vervatte jaarschijf 2016 van het meerjareninvesteringsplan 2016 - 2019 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren;
  c.    In te stemmen met het terugbetalen van de gemeentelijke bijdrage die betrekking heeft op het programma brandweerzorg (exclusief de alarmering) overeenkomstig de gemeentelijke inbreng op basis van de bestuursafspraken;
  d.    De post "ontwikkelingen sociaal domein" ad 100.000 vanaf 2017 te laten vervallen;
  e.    Niet in te stemmen met de wijziging van de begroting 2015 op basis van de voorstellen voor efficiencymogelijkheden en autonome ontwikkelingen plus intensiveringen voor een toekomstbestendige VRK;
  f.    Niet in te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2015 van het meerjareninvesteringsplan en de daarbij behorende kredieten;
  g.    De VRK te verzoeken de begrotingswijzigingen 2015 en de jaarschijf 2015 met bijbehorende kredieten van het meerjareninvesteringsplan op te nemen in de 1e bestuursrapportage 2015.
  2.    De VRK te verzoeken de resultaten van de efficiencymaatregelen, autonome ontwikkelingen en initiatieven voor een toekomstbestendige VRK op te nemen in een monitor bij de bestuursrapportages en verdere verslagmomenten;
  3.    De financile gevolgen te verwerken in de kadernota 2015 van Heemstede;
  4.    De commissie Middelen om advies te vragen (A-stuk);
  5.    De VRK overeenkomstig te berichten.

  Resultaat Commissie
  Hamerstuk in de raadsvergadering van 28 mei 2015
  Besluit Raad
  1.    Tot de volgende zienswijzen:
  a.    In te stemmen met de programmabegroting 2016;
  b.    In te stemmen met de in de programmabegroting 2016 vervatte jaarschijf 2016 van het meerjareninvesteringsplan 2016 - 2019 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren;
  c.    In te stemmen met het terugbetalen van de gemeentelijke bijdrage die betrekking heeft op het programma brandweerzorg (exclusief de alarmering) overeenkomstig de gemeentelijke inbreng op basis van de bestuursafspraken;
  d.    De post "ontwikkelingen sociaal domein" ad 100.000 vanaf 2017 te laten vervallen;
  e.    Niet in te stemmen met de wijziging van de begroting 2015 op basis van de voorstellen voor efficiencymogelijkheden en autonome ontwikkelingen plus intensiveringen voor een toekomstbestendige VRK;
  f.    Niet in te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2015 van het meerjareninvesteringsplan en de daarbij behorende kredieten;
  g.    De VRK te verzoeken de begrotingswijzigingen 2015 en de jaarschijf 2015 met bijbehorende kredieten van het meerjareninvesteringsplan op te nemen in de 1e bestuursrapportage 2015.
  2.    De VRK te verzoeken de resultaten van de efficiencymaatregelen, autonome ontwikkelingen en initiatieven voor een toekomstbestendige VRK op te nemen in een monitor bij de bestuursrapportages en verdere verslagmomenten;
  3.    De financile gevolgen te verwerken in de kadernota 2015 van Heemstede;
  4.    De VRK overeenkomstig te berichten.

 5. Notitie commissie over rapportages Veiligheidsregio Kennemerland

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Jaarrekening 2014 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de jaarverslaggeving over 2014 van de gemeente Heemstede. Via deze jaarverslaggeving wordt beoogd inzicht te verschaffen in de geleverde producten en diensten en de daarvoor gebruikte middelen over het boekjaar 2014. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 1.555.996.Eveneens als vorig jaar is Heemstede erin geslaagd om naast een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid ook voor de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te verkrijgen.

  Het college stelt voor de jaarrekening 2014, bestaande uit het boekwerk jaarstukken, vast te stellen. De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van 1.555.996. Voorgesteld wordt een bedrag van 269.000 over te hevelen naar 2015.Dit betekent dat in totaal een bedrag van 1.286.996 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
  Besluit B & W
  1.In te stemmen met de bevestigingen bij de jaarrekening 2014 en accountantskantoor EY
  dienovereenkomstig schriftelijk te berichten.
  2.Het college stelt de raad voor:
  a. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2014 bestaande
  uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  b. de lasten en baten van de jaarrekening 2014 vast te stellen op 48.309.791 respectie-
  velijk 45.934.675;
  c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2014 vast te stellen op
  3.218.350 respectievelijk 7.149.462;
  d. van het voordelig rekeningresultaat 2014 ad. 1.555.996 een bedrag van:
  - 269.000 over te hevelen naar 2015 en aan de desbetreffende budgetten toe te
  voegen;
  - 1.286.996 toe te voegen aan de algemene reserve;
  3. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Bespreekstuk in de raad.
  HBB kondigt amendement aan met doel deel van het positieve resultaat van 2014 te bestemmen voor de toekomst van de bibliotheek en voor meerjarenonderhoudsplannen op het sportpark.
  Besluit Raad
  Geamendeerd:

  1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2014 bestaande
  uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  2. de lasten en baten van de jaarrekening 2014 vast te stellen op 48.309.791 respectie-
  velijk 45.934.675;
  3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2014 vast te stellen op
  3.218.350 respectievelijk 7.149.462;
  4. het voordelig rekeningresultaat 2014 ad. 1.555.996 een bedrag van:
  - 269.000.over te hevelen naar 2015 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - Een eenmalige storting in de voorziening onderhoud woningen en gebouwen te doen ad
  250.000,- voor (groot) onderhoud en voor verduurzaming van het pand Julianaplein 1;
  - Een eenmalige storting in de voorziening onderhoud sportpark te doen ad 475.000,- ten behoeve
  van het eigenarenonderhoud sportcentrum Groenendaal en sportpark Groenendaal;
  - 561.996,- toe te voegen aan de algemene reserve.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden gemeente Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VNG heeft een nieuwe modelgedragscode voor volksvertegenwoordigers aangeboden aan alle gemeenteraden. Heemstede volgt de Gedragscode, met twee toevoegingen.
  De raad heeft in zijn vergadering van 26 maart 2015 drie aandachtspunten meegegeven voor de Gedragscode:
  1. Invulling van het begrip 'schijn van belangenverstrengeling'
  2.Waarborgen voor transparantie en sensitiviteit
  3. Werkwijze bij een melding
  Resultaat Commissie
  Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad, met steun van HBB, VVD, CDA, GL en PvdA
  D66 is van mening dat een Gedragscode resultaat zou moeten zijn van een discussie en niet het startpunt. Daarom zou het voorstel nu niet naar de raad door moeten voor vaststelling.

  Besluit Raad
  ·    de Gedragscode Integriteit Volksvertegenwoordigers gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    de Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken.
  Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen (20 stemmen)
  Voor stemden de fracties van PvdA, GroenLinks met stemverklaring, CDA, VVD en HBB.
  Tegen stemde de fractie van D66 met stemverklaring.

 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Vaststellen Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VNG heeft een nieuwe modelgedragscode voor bestuurders aangeboden aan alle gemeenteraden. Heemstede volgt de gedragscode, met twee toevoegingen.

  De Raad heeft in zijn vergadering van 26 maart 2015 drie aandachtspunten meegegeven:
  1.    invulling van het begrip 'schijn van belangenverstrengeling'
  2.    waarborgen van transparantie en sensitiviteit
  3.    werkwijze bij een melding

  Besluit B & W
  ·    De gemeenteraad voor te stellen de gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    De gemeenteraad voor te stellen de Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken;
  ·    Het besluit voor te leggen aan de raadscommissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  D66 heeft vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord.
  Het voorstel gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering. De antwoorden zijn voor de raadsvergadering beschikbaar.
  Besluit Raad
  ·    De Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    De Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken.

  Het besluit is unaniem vastgesteld (20 stemmen).
 9. Wat verder ter tafel komt