Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 8 april 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. 04AM-ISV-bijdrage opwaardering Oude Kerk

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 7 november 2014 heeft de raad een motie met betrekking tot de culturele opwaardering van de Oude Kerk aangenomen. De aanleiding was het voornemen tot het treffen van een aantal bouwkundige aanpassingen aan de bestaande gebouwen. Voor de dekking van de kosten van deze aanpassingen wordt aan de gemeente een bijdrage van 60.000 gevraagd. Voorgesteld wordt om de raad te adviseren deze bijdrage ten laste te brengen van de knelpuntenpot ISV.

  Besluit B & W
  1. De gemeenteraad voor te stellen om de toe te kennen bijdrage van 60.000 voor de culturele opwaardering van de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein ten laste te brengen van de knelpuntenpot ISV;
  2. Dit besluit voor te leggen aan de raadscommissie Middelen voor advies aan de raad (A stuk).
  3. Wethouder Kuiper onthoudt zich van stemming gelet op haar betrokkenheid bij de kerk.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 23 april 2015.
  Besluit Raad
  de toe te kennen bijdrage van 60.000 voor de opwaardering van de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein ten laste te brengen van de knelpuntenpot ISV.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden gemeente Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VNG heeft een nieuwe modelgedragscode voor volksvertegenwoordigers aangeboden aan alle gemeenteraden. Heemstede volgt de Gedragscode, met twee toevoegingen.
  De raad heeft in zijn vergadering van 26 maart 2015 drie aandachtspunten meegegeven voor de Gedragscode:
  1. Invulling van het begrip 'schijn van belangenverstrengeling'
  2.Waarborgen voor transparantie en sensitiviteit
  3. Werkwijze bij een melding
  Resultaat Commissie
  Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad, met steun van HBB, VVD, CDA, GL en PvdA
  D66 is van mening dat een Gedragscode resultaat zou moeten zijn van een discussie en niet het startpunt. Daarom zou het voorstel nu niet naar de raad door moeten voor vaststelling.

  Besluit Raad
  ·    de Gedragscode Integriteit Volksvertegenwoordigers gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    de Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken.
  Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen (20 stemmen)
  Voor stemden de fracties van PvdA, GroenLinks met stemverklaring, CDA, VVD en HBB.
  Tegen stemde de fractie van D66 met stemverklaring.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Vaststellen Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VNG heeft een nieuwe modelgedragscode voor bestuurders aangeboden aan alle gemeenteraden. Heemstede volgt de gedragscode, met twee toevoegingen.

  De Raad heeft in zijn vergadering van 26 maart 2015 drie aandachtspunten meegegeven:
  1.    invulling van het begrip 'schijn van belangenverstrengeling'
  2.    waarborgen van transparantie en sensitiviteit
  3.    werkwijze bij een melding

  Besluit B & W
  ·    De gemeenteraad voor te stellen de gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    De gemeenteraad voor te stellen de Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken;
  ·    Het besluit voor te leggen aan de raadscommissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  D66 heeft vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord.
  Het voorstel gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering. De antwoorden zijn voor de raadsvergadering beschikbaar.
  Besluit Raad
  ·    De Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    De Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken.

  Het besluit is unaniem vastgesteld (20 stemmen).
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Vaststellen Verordening op de Auditcommissie Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Bij aanvang van de raadsperiode 2014-2018 heeft de nieuwe auditcommissie het initiatief genomen voor reflectie op de eigen meerwaarde en de wijze waarop die het best geborgd kan worden. De conclusie is dat de wijze waarop de auditcommissie de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd wordt gecontinueerd, maar dat een grondslag tot nu toe ontbreekt.
  De leden van de auditcommissie stellen de raad daarom voor de Verordening op de Auditcommissie Heemstede vast te stellen.
  Resultaat Commissie
  De heer H.J.M. van Zon (D66) stelt voor om de verordening op een tweetal punten aan te passen:
  ·     Art. 2. lid 1.f. wijzigen in het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de raad.
  ·    Art 7 lid 8 de zin vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan verwijderen.

  Conclusie voorzitter: De commissie is akkoord met de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen worden met de auditcommissie afgestemd. Onder voorbehoud een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 23 april 2015.
  Besluit Raad
  De Verordening op de Auditcommissie Heemstede vast te stellen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. Vaststellen voorstellen werkgroep begroting

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 7 november 2014 zijn er door de raad twee moties aangenomen 1. Motie over de structuur van de begroting en 2. Motie grip op decentralisaties. De raad verzocht de auditcommissie voorstellen voor te bereiden die er toe leiden dat de Gemeenteraad meer inzicht krijgt in de besteding van de middelen waar nodig of gewenst is en te onderzoeken op welke wijze in de begroting het gedecentraliseerde budget inzichtelijk kan worden gemaakt. De agendacommissie heeft hier nog de vraag hoe de technische voorbereiding van de begrotingsbehandeling het meest efficint kan worden vormgegeven aan toegevoegd.

  De auditcommissie heeft vervolgens een werkgroep evaluatie begroting geformeerd om aan deze opdrachten invulling te geven. De werkgroep heeft op 20 maart 2015 de voorstellen aan de auditcommissie aangeboden. De auditcommissie stelt de raad nu voor de voorstellen van de werkgroep vast te stellen en de voorgestelde werkwijze toe te passen bij de behandeling van de begroting 2016. Na de Begrotingsraad in november 2015 zal de commissie Middelen de werkwijze evalueren.
  Resultaat Commissie
  Voorgesteld wordt om de nieuwe werkwijze in de commissievergadering te evalueren in plaats van in de werkgroep. De commissie gaat akkoord met dit voorstel.

  Conclusie voorzitter: De tekst over de evaluatie wordt aangepast in: Na de Begrotingsraad in november 2015 zal de commissie Middelen de werkwijze evalueren.
  Hamerpunt in de raadsvergadering van 23 april 2015.
  Besluit Raad
  De voorstellen van de werkgroep begroting vast te stellen.


 8. Wat verder ter tafel komt