Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 11 maart 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 03BM-Evaluatie ligplaatsenbeleid

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 11 november 2014 is het plan van aanpak vastgesteld voor de evaluatie van het ligplaatsenbeleid. Nu worden de uitkomsten van de evaluatie van het ligplaatsenbeleid voorgelegd. Tevens worden voorstellen gedaan naar aanleiding van de reacties.
  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met de conclusie naar aanleiding van de evaluatie van het ligplaatsenbeleid;
  2.    De voorstellen die samenhangen met het uitvoeren van het beleid over te nemen en uit te voeren;
  3.    Dit stuk door te sturen naar de Commissie Middelen om hen in de gelegenheid te stellen haar zienswijze te geven (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Mw. Verbeek spreekt in.
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in de evaluatie ligplaatsenbeleid en de bijbehorende voorstellen. De VVD verzoekt om een aanscherping van het toewijzingsbeleid. Het merendeel van de commissie vindt het niet nodig om nogmaals een enqute te houden. Het college neemt de suggesties van de commissie mee. De aanpassingen worden meegenomen bij het wijzigen van de verordening.

  Toezegging: de burgemeester geeft een antwoord op de vraag hoe het komt dat het precario gelijk is gebleven terwijl het aantal ligplaatsen van 178 naar 324 ligplaatsen is gegaan.
 4. Wat verder ter tafel komt