Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 14 januari 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Wet Veiligheidsregio's bepaalt dat het bestuur van een veiligheidsregio geacht wordt eens in de vier jaar een beleidsplan crisisbeheersing op te stellen. Dit beleidsplan beschrijft de structurele ontwikkeling van het beleid van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voor
  voor de periode 2015-2018. Artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio's bepaalt dat voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio overlegt met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op het plan te geven.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het regionaal beleidsplan crisisbeheersing.
  2. Het regionaal beleidsplan crisisbeheersing door te sturen naar de Commissie Middelen om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze te geven (B-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in het concept regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015-2018 met een aantal opmerkingen. De commissie verzoekt om:
  ·    context (leeswijzer) om het stuk goed te kunnen begrijpen en plaatsen
  ·een samenvatting van het stuk
  ·toezending van het beleidsplan voorafgaand aan een raadsinformatieavond
  ·    toezending van de uitwerkingsrapportages indien deze eveneens beschikbaar worden gesteld voor het bestuur van de VRK
  De zienswijze van de commissie wordt vervat in een brief aan de VRK en in kopie aan de commissie verstuurd.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Normenkader 2014 voor de controle van de jaarrekening 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voor de accountantscontrole van de jaarrekening stelt het college ieder jaar het normenkader vast. De wijzigingen in het normenkader 2014 betreffen de relevante regelgeving die gedurende 2014 gewijzigd of nieuw zijn vastgesteld door het college en/of de gemeenteraad. De commissie Middelen wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over het normenkader 2014 kenbaar te maken (B-stuk). Op deze wijze wordt de raad, door tussenkomst van de commissie Middelen, in de gelegenheid gesteld het normenkader aan te vullen.

  Besluit B & W
  1. Het normenkader 2014 vast te stellen;
  2. De commissie Middelen in de gelegenheid stellen haar zienswijze over het normenkader 2014 kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich unaniem in het Normenkader 2014 vinden.
  Toezegging: de opmerking van de heer W.M.M. Heeremans over het niet vermelden van 'nieuw per 1/1/2014' in de kolom 'wijziging in 2014' bij bijvoorbeeld bedrijfsproces 8 belastingen (pag 3/5) wordt uitgezocht. Indien nodig wordt het stuk aangepast. E.e.a. wordt schriftelijk teruggekoppeld aan de commissie.
 5. Wat verder ter tafel komt