Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 3 december 2014

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Belastingverordeningen 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. De tarieven voor 2015 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2015. De verordeningen zijn geconformeerd aan de modelverordeningen van de VNG.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen vast te stellen:
  a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015;
  b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015;
  c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015;
  d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2015, inclusief tarieventabel 2015;
  e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2015, inclusief financile raming;
  f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 (Verordening begrafenisrechten 2015);
  g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015;
  h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015;
  i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2015;
  j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015
  k) Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 2015.
  2) Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 december 2014.
  Besluit Raad
  Vast te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
  a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015;
  b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015;
  c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015;
  d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2015, inclusief tarieventabel 2015;
  e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2015, inclusief financile raming;
  f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 (Verordening begrafenisrechten 2015);
  g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015;
  h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015;
  i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2015;
  j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015
  k) Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 2015.

 4. 12BM-Plan van aanpak evaluatie ligplaatsenbeleid vaartuigen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Afgesproken is het ligplaatsenbeleid, vastgelegd in de Verordening openbaar water Heemstede, te evalueren. Voorgesteld wordt om via een plan van aanpak te gaan evalueren, nu er een vaarseizoen is verstreken.
  Besluit B & W
  1. Het ligplaatsenbeleid te evalueren conform het plan van aanpak.
  2. Dit stuk door te sturen naar de Commissie Middelen om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze te geven (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in het plan van aanpak voor de evaluatie van het ligplaatsenbeleid, waarbij de aanvullende suggesties van de commissieleden (t.b.v. de enqute) worden overgenomen door het college.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BM-Startnotitie Economisch Programma 2015-2019

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Times New Roman;De startnotitie is opgesteld ten behoeve van een nieuw economisch programma 2015-2019. Dit nieuwe programma geeft de ambities weer met betrekking tot de versterking van de lokale economie. De uitwerking van het economisch programma krijgt vorm in jaarlijkse uitvoeringsprogrammas met daarin aangegeven welke activiteiten/ en of projecten dat jaar worden uitgevoerd.
  Besluit B & W
  1. Het concept "Startnotitie Economisch Programma 2015-2019" vaststellen;
  2. Het concept "Startnotitie Economisch Programma 2015-2019" voor advies voorleggen aan de commissie Middelen (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie is enthousiast en kan zich unaniem vinden in de startnotitie economisch programma 2015-2019.
  Toezegging:
  De burgemeester zegt toe dat MVO Heemstede opgenomen wordt in het overzicht met de partijen die betrokken worden in het proces (pag. 7). In het actieprogramma wordt een voorstel gedaan om de vestiging van hotels in Heemstede te stimuleren.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BMR-Uitvoeringsprogramma "integrale handhaving" gemeente Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 17 april 2012 is de beleidsnota "integrale handhaving" 2012 vastgesteld door het college. In deze nota heeft het college keuzes gemaakt over de handhaving van de regels voor de leefomgeving. In bijbehorende prioriteitenmatrix is aangegeven wat de bestuurlijke prioriteiten zijn op het gebied van handhaving en toezicht. Om aan deze bestuurlijke keuzes invulling te kunnen geven dient daar ambtelijke capaciteit voor beschikbaar te zijn. In het concept uitvoeringsprogramma "integrale handhaving" wordt aangegeven hoe de ambtelijk organisatie kan worden ingezet om uitvoering te geven aan de bestuurlijke prioriteiten in het jaar 2015. Tevens is in dit uitvoeringsprogramma een evaluatie over het jaar 2014 opgenomen. Vanwege een toezegging bij de vaststelling van de beleidsnota "integrale handhaving" wordt u dit uitvoeringprogramma als B-stuk aangeboden.

  Besluit B & W
  1. het concept uitvoeringsprogramma "integrale handhaving" gemeente Heemstede 2014 vast te stellen;
  2. de commissie Ruimte in de gelegenheid stellen haar zienswijze te geven over dit besluit (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie vindt het niet noodzakelijk het uitvoeringsprogramma integrale handhaving gemeente Heemstede jaarlijks te behandelen.

  In het vervolg worden de volgende stukken in de commissie behandeld:
  ·    De beleidsnota één keer per vier jaar
  ·    De prioriteiten één keer per jaar
  ·    Het jaarverslag één keer per jaar

  De wethouder biedt aan een informatiesessie voor de raadsleden te organiseren met als onderwerp de verruiming van vergunningsvrij bouwen. De griffier neemt dit aanbod mee in het vrijdagbericht aan de raadsleden.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12CM-Bevindingen managementletter interimcontrole 2014.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2014 voert de accountant tussentijds een interimcontrole uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de auditcommissie van 27 november a.s.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de managementletter 2014;
  2. Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in de managementletter 2014;
  3. De reactie ter kennisname te versturen naar de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dhr. W.M.M. Heeremans koppelt de bevindingen van de auditcommissie terug aan de commissie Middelen.

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 8. Wat verder ter tafel komt