Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 12 november 2014

 2. Spreekrecht burgers

 3. 11AM-Afsluiten elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeente Heemstede heeft het afgelopen jaar een groot aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen en afgehandeld. De gemeente heeft echter in toenemende mate te maken met oneigenlijk gebruik van de Wob.
  De belangrijkste categorie oneigenlijke Wob-verzoeken zijn gericht op het verkrijgen van financieel voordeel (dwangsom of proceskostenvergoeding) en leggen veel beslag op de ambtelijke capaciteit zonder dat daar maatschappelijk nut tegenover staat.
  Er wordt voorgesteld de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten door zowel besluiten van de burgemeester, het college als de raad om een drempel op te werpen tegen deze categorie van oneigenlijke Wob-verzoeken.  Besluit B & W
  BESLUIT B&W
  1.    De elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten;
  2. De raad voor te stellen de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten;
  3. Dit besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  BESLUIT BURGEMEESTER
  De elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten.


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 27 november 2014, waarbij de tekst er wordt voorgesteld de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten voor zowel besluiten van de burgemeester, het college als de raad etc. zal worden nagekeken en indien nodig worden aangepast.
  Besluit Raad
  De elekronische weg voor het indien van Wob-verzoeken af te sluiten.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11BM-Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Politiewet verplicht de regionale politie-eenheid Noord-Holland een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 wordt in november door de regioburgemeester en Hoofd Officier van Justitie vastgesteld. De lokale prioriteiten van de gemeenten in de eenheid dienen als input voor dit plan. Voor Heemstede zijn dit de prioriteiten 2014 die 22 oktober 2013 zijn vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is geen statisch document. Indien nodig kunnen de accenten jaarlijks worden verlegd. Daarom blijft het noodzakelijk jaarlijks lokale prioriteiten vast te stellen. De prioriteiten worden vastgesteld in samenspraak met de politie.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de voorgestelde prioriteiten;
  2. De Commissie Middelen te vragen haar advies over het voorgenomen besluit te geven (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  In aanwezigheid van dhr. P. van der Vis, teamchef Kennemerkust, dhr. P. Kloosterman, teamchef Kennemerkust en mw. M. van den Heuvel, officier van justitie.
  Dhr. P. van der Vis, teamchef Kennemerkust, dhr. P. Kloosterman, teamchef Kennemerkust en mw. M. van den Heuvel, officier van justitie, stellen zich voor.
  Conclusie voorzitter: de commissie onderschrijft de voorgestelde prioriteiten en is akkoord met het voorgenomen besluit van het college hiermee in te stemmen. De commissie geeft een aantal aandachtspunten en suggesties mee.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11BM-Concept Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De politiewet 2012 bepaalt dat de burgemeesters en hoofdofficier van justitie minimaal één keer per vier jaar een beleidsplan vaststellen voor de politie-eenheid die in hun gebied zijn taak uitvoert. Met dit integraal meerjarenbeleidsplan voor de eenheid Noord-Holland geven de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie in de eenheid hier samen uitvoering aan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven.


  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het meerjarenbeleidsplan;
  2. Het meerjarenbeleidsplan door te sturen naar de Commissie Middelen om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze te geven (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  In aanwezigheid van dhr. P. van der Vis, teamchef Kennemerkust, dhr. P. Kloosterman, teamchef Kennemerkust en mw. M. van den Heuvel, officier van justitie.
  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich unaniem vinden in het meerjarenbeleidsplan en neemt er kennis van. Daarbij wordt aangemerkt dat het niet helemaal helder is wat de positie van de commissie hierin is.
  De burgemeester geeft de zienswijze met de onduidelijkheid over de positie van de commissie door.
 6. Wat verder ter tafel komt