Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Eerste gewijzigde agenda commissie Middelen 22 oktober 2014

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor kwijtschelding worden aangevraagd. Ten aanzien van het verlenen van kwijtschelding geldt dat de beleidsvrijheid beperkt is omdat het rijksbeleid ten aanzien van rijksbelastingen leidend is. Een lokale overheid kan slechts eigen beleid ontwikkelen indien het rijksbeleid hiertoe de mogelijkheid biedt. De Gemeentewet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 geven thans meer ruimte aan gemeenten om eigen beleidskeuzes te maken, die ertoe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding kan worden verleend.

  Besluit B & W
  1. De raad voorstellen om de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014 met een eventuele aanpassing voor wat betreft het opnemen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen vanwege kinderopvang.

  Toezegging: De wethouder geeft antwoord op de vraag of de voorwaarden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen vanwege kinderopvang ook in de regeling moet worden opgenomen.
  Besluit Raad
  Vast te stellen de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heemstede 2015.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Najaarsnota 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2014. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2014), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten 2014) resulteren in een begrotingswijziging 2014.
  Besluit B & W
  1. De raad voorstellen in te stemmen met de najaarsnota 2014 en de begroting 2014 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2014), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten 2014);
  2. Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014 met een eventuele aanpassing voor wat betreft het nadeel/voordeel bij de salariskosten.

  Toezegging: de wethouder zoekt uit hoe de tekst moet luiden bij de toelichting op de salarissen (blz 14).
  Besluit Raad
  In te stemmen met de najaarsnota 2014 en de begroting 2014 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2014), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten 2014).
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Samenwerking ICT infrastructuur Bloemendaal - Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Samenwerking staat prominent op de gemeentelijke agenda's, ook voor ICT geldt dit. Toenemende ICT kosten, complexiteit en belang van de informatievoorziening / -beveiliging en verplichte ontwikkelingen vormen grote uitdagingen. Daarnaast is ICT randvoorwaardelijk voor samenwerking op andere terreinen. In het najaar van 2012 is door de colleges van Bloemendaal en Heemstede besloten om door Capgemini Consulting een business case op te laten stellen die de mogelijkheden voor een efficinte en effectieve ICT samenwerking onderzoekt en een groeipad biedt om dit te implementeren, met als uitgangspunt ICT samenwerking op de inhoud. In het door Capgemini opgeleverde rapport wordt geconcludeerd dat samenwerken op het terrein van de ICT infrastructuur op termijn veel kansen biedt: er kan beter ingespeeld worden op huidige en toekomstige ICT ontwikkelingen, het vergroot de continuteit en versterkt de kwaliteit van de ICT organisatie. Tot slot wordt geadviseerd dat het verstandig is om te kiezen voor een groeimodel voor de samenwerking op ICT terrein.

  Met de uitkomsten van het Capgemini rapport zijn wij aan de slag gegaan met het nader verkennen van de mogelijkheden. Daarbij zijn we tot de slotsom gekomen dat het mogelijk is om ICT-samenwerking van onze beide gemeenten te realiseren op een wijze die individuele kwetsbaarheid vermindert, het mogelijk maakt om slagvaardig te kunnen reageren op ontwikkelingen en de kwaliteit van interne dienstverlening evenals de dienstverlening aan onze burgers te verhogen. Met andere woorden: door deze samenwerking kan kwaliteit en professionaliteit worden verhoogd en door de schaalvergroting kunnen de kostenstijgingen ten gevolge van steeds hogere eisen aan de ICT worden beperkt.

  Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de intergemeentelijke samenwerking van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de ICT-infrastructuur vanaf 1 november 2014 en toestemming te verlenen voor het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling op basis van een centrumgemeenteconstructie waarbij Heemstede wordt aangewezen als centrumgemeente. Voorts wordt aan de raad gevraagd om een bruto-krediet van 1.475.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de ICT infrastructuur waarbij een bedrag van 675.000 in mindering zal worden gebracht, zijnde de bijdrage van de gemeente Bloemendaal in het krediet. Het Heemsteedse aandeel in het krediet bedraagt 800.000. Bij beide gemeenten is de ICT infrastructuur aan vervanging toe en deze vervanging is noodzakelijk ongeacht de samenwerking.
  Besluit B & W
  De raad voorstellen om:
  1.    In te stemmen met de intergemeentelijke samenwerking van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van ICT vanaf 1 november 2014.
  2.    Aan het college van burgemeester & wethouders toestemming te verlenen voor het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op basis van een centrumgemeenteconstructie waarbij Heemstede wordt aangewezen als centrumgemeente.
  3.    In te stemmen met beschikbaar stellen van een bruto-krediet van 1.475.000 waarbij een bedrag van 675.000 in mindering zal worden gebracht, zijnde de bijdrage van de gemeente Bloemendaal in het krediet.
  4.    De taken van de samenwerking ICT infrastructuur Bloemendaal - Heemstede aan te wijzen als activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet (Wet Markt en Overheid).
  5. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014. De commissie verzoekt om een regelmatige terugkoppeling naar de raad.

  Toezegging: de burgemeester stuurt het antwoord op de vraag Kan de Gemnet verbinding worden ingewisseld voor een Suwinet verbinding? schriftelijk toe.
  Toezegging: er wordt nagegaan of de voortgangsrapportage over de samenwerking (net als in Bloemendaal) met de voorjaarsnota komt.
  Besluit Raad
  De raad besluit:
  1.    In te stemmen met de intergemeentelijke samenwerking van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van ICT vanaf 1 november 2014.
  2.    Aan het college van burgemeester & wethouders toestemming te verlenen voor het aangaan van een lichte gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op basis van een centrumgemeenteconstructie waarbij Heemstede wordt aangewezen als centrumgemeente.
  3.    In te stemmen met beschikbaar stellen van een bruto-krediet van 1.475.000 waarbij een bedrag van 675.000 in mindering zal worden gebracht, zijnde de bijdrage van de gemeente Bloemendaal in het krediet.
  4.    De taken van de samenwerking ICT infrastructuur Bloemendaal - Heemstede aan te wijzen als activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet (Wet Markt en Overheid).

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Wet Markt en Overheid

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 1 juli 2014 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. Deze wet geeft een aantal gedragsregels voor overheden. Het doel van deze gedragsregels is om concurrentievervalsing tegen te gaan in die situaties waarin overheden goederen en/of diensten (economische activiteiten) aanbieden op een bepaalde markt en daarmee de concurrentie aangaan met bedrijven. Een van de gedragsregels verplicht bestuursorganen de afnemer van een product of dienst ten minste de integrale kosten van dat product of die dienst in rekening te brengen. De Wet Markt en Overheid maakt het wel mogelijk om per aangewezen economische activiteit af te wijken van deze gedragsregel. De gemeenteraad moet dan per economische activiteit een besluit nemen, de zogenaamde algemeen belangverklaring. Met dit besluit spreekt de raad dan uit dat de daarin genoemde economische activiteiten worden verricht in het algemeen belang. Daarmee is het toegestaan dat deze activiteiten tegen een lagere prijs dan de integrale kostprijs door de gemeente worden aangeboden.
  Besluit B & W
  1. De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
  - aanbieden gratis toegang van internet (Wifi) in het gemeentehuis en gemeentewerf;
  - verhuur of anderszins in gebruik geven van ruimten in gemeentehuis en gemeentewerf;
  - gebouwenbeheer bij niet gemeentelijke gebouwen;
  - werkzaamheden bij evenementen;
  - verhuur of anderszins in gebruik geven van gronden en panden aan maatschappelijke organisaties;
  - standplaatsenverhuur;
  - verhuur gemeentewoningen/verhuur grond tuincentrum.
  2.Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014.
  Besluit Raad
  1. De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
  -aanbieden gratis toegang van internet (Wifi) in het gemeentehuis en gemeentewerf;
  -verhuur of anderszins in gebruik geven van ruimten in gemeentehuis en gemeentewerf;
  -gebouwenbeheer bij niet gemeentelijke gebouwen;
  -werkzaamheden bij evenementen;
  -verhuur of anderszins in gebruik geven van gronden en panden aan maatschappelijke organisaties;
  -standplaatsenverhuur;
  -verhuur gemeentewoningen/verhuur grond tuincentrum.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Aanpassen verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning tbv fractie-assistenten

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Toevoeging van een nieuw artikel 9 biedt fracties de mogelijkheid één fractie-assistent aan te wijzen om de fractie bij te staan bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 oktober 2014. De commissie wenst na een jaar een evaluatie van de nieuwe werkwijze met fractie-assistenten.
  Voorafgaand aan behandeling in de raadsvergadering ontvangt de raad een nieuwe versie van de verordening met redactionele aanpassingen.
  Besluit Raad
  De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heemstede 2014 vast te stellen.
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. Benoeming en beediging secretaris Rekenkamercommissie Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Een selectiecommissie bestaande uit de voorzitter van de rekenkamercommissie, een lid van de rekenkamercommissie en de griffier heeft op basis van de profielschets een kandidaat geselecteerd voor de vacature van secretaris van de rekenkamercommissie Heemstede. De kandidaat voldoet aan de eisen en wensen in de profielschets. De raad benoemt.
  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: Bespreekpunt in de raadsvergadering van 30 oktober 2014. De commissie kan zich vinden in de keuze van de selectiecommissie en vindt het een goede kandidate.
  Besluit Raad
  Mw drs C.T.E.M. (Linda) Maasdijk te benoemen als secretaris / plv voorzitter van de Rekenkamercommissie Heemstede voor een periode van 3 jaar.


 9. 10BM-Plan van aanpak en bouwstenen herijking (burger)participatie

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In het collegeakkoord is opgenomen dat het participatiebeleid zal worden herijkt. Dit moet resulteren in een nieuwe participatienota die zich richt op zowel burger- als overheidsparticipatie. De uitgangspunten voor het beleid zullen op interactieve wijze met inwoners geformuleerd worden. Ook het gemeentebestuur wordt bij het hele traject nauw betrokken en zal gevraagd worden om zijn eigen rol in burger- en overheidsparticipatie opnieuw te formuleren. Beschreven wordt het plan van aanpak om via verschillende bouwstenen te komen tot herijking van het participatiebeleid.

  Besluit B & W
  1.    Akkoord met het voorgestelde plan van aanpak om tot een herijking van het participatiebeleid te komen;
  2.    Dit collegebesluit voorleggen aan de commissie Middelen voor advies (B-stuk).

  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie ondersteunt het initiatief en geeft het college suggesties mee. De commissie geeft de prioriteit aan zorgvuldigheid en kwaliteit boven snelheid. De commissie wenst een goede betrokkenheid van de raad. De opmerkingen en suggesties van de commissie worden meegenomen door het college.
 10. Wat verder ter tafel komt