Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 11 juni 2014

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aanvraag aanwijzing Stichting Lokale Omroep Haarlem als lokale omroep

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Stichting Lokale Omroep Haarlem heeft bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Heemstede en Haarlem ingediend. Alvorens het CvdM een beslissing neemt op deze aanvraag dient de gemeenteraad te adviseren over de aanvraag. Omdat Stichting Lokale Omroep Haarlem aan de eisen van de Mediawet voldoet en de commissie Middelen vorig jaar unaniem positief was over de samenwerking met Haarlem105 RTV is er voldoende grond voor een positief advies.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanvraag van Stichting Lokale Omroep Haarlem tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem.
  2.    Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 26 juni 2014. De commissie verzoekt het college vast te leggen dat het bedrag voor de lokale omroep nu en in de toekomst 10.000,- betreft en verzoekt dit de Stichting Lokale Omroep Haarlem te melden.

  Toezegging: burgemeester Heeremans geeft een terugkoppeling over een mogelijke stroming/vertegenwoordiging van ouderen in het PBO.
  Toezegging: De burgemeester stuurt, indien beschikbaar, nadere informatie (CV's) over de PBO leden.
  Toezegging: het college laat in de brief die volgt op het besluit om de stichting lokale omroep Haarlem aan te wijzen als lokale omroep weten dat het bedrag voor de lokale omroep 10.000,- is en blijft.
  Besluit Raad
  een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Stichting Lokale Omroep Haarlem tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Heemstede en Haarlem.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Nota Integraal VeiligheidsBeleid 2014-2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeente voert de regie over de lokale veiligheid. Om deze rol goed te kunnen vervullen biedt het college elke 4 jaar een Nota Integraal VeiligheidBeleid aan de raad ter vaststelling aan. Het doel van de nota is om een goed overzicht te hebben van het instrumentarium dat beschikbaar is. Als dit duidelijk is kunnen maatregelen en middelen gecordineerd worden ingezet waardoor een optimaal resultaat kan worden bereikt. De burgemeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Deze Nota heeft betrekking op de periode 2014-2018.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de nota Integraal VeiligheidsBeleid vast te stellen.
  2. De nota voor te leggen aan de Cie. Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie

  In de aanwezigheid van de heer M. Groenendaal, teamchef Kennemerkust.
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 26 juni 2014.
  Toezegging (via burgemeester): de teamchef vraagt na bij het team verkeer hoe vaak de snelheid in 30km zones in het afgelopen jaar gecontroleerd werd.
  Besluit Raad
  De nota Integraal VeiligheidsBeleid 2014-2018 vast te stellen.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Voorjaarsnota 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De voorjaarsnota 2014 verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2014. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze voorjaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofstukken 2 (de financile mutaties 2014), 3 (concrete invulling bezuinigingen 2014) en 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2014) resulteren in een begrotingswijziging 2014.
  Besluit B & W
  De raad voorstellen:
  1. In te stemmen met de voorjaarsnota 2014 en de begroting 2014 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2014), 3 (concrete invulling bezuinigingen 2014) en 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2014).
  2. Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: Op verzoek van PvdA en GL een bespreekpunt in de raadsvergadering van 26 juni 2014. Een aantal partijen levert nog technische vragen in.
  Besluit Raad
  In te stemmen met de voorjaarsnota 2014 en de begroting 2014 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2014), 3 (concrete invulling bezuinigingen 2014) en 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2014).

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Periodiek worden de reserves en voorzieningen en de omvang van het benodigde weerstandsvermogen aan een herijking onderworpen. De resultaten hiervan worden in de vorm van een nota aan de raad gepresenteerd. Het doel van de nota is de raad uitgebreid te informeren over welke reserves en voorzieningen er zijn in Heemstede en er wordt ingegaan op de omvang van de reserves en voorzieningen en het doel waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Daarnaast worden de risico's in Heemstede genventariseerd teneinde de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen beoordelen. Op deze wijze ontstaat een integrale notitie reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014.
  Besluit B & W
  1.De raad voor te stellen:
  - de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014 met bijlagen vast te stellen;
  - de reserve SVN-gelden in 2014 op te heffen;
  - de doelstelling van de bestaande reserve WWB, IOAW, IOAZ en BBZ te wijzigen en de reserve te maximeren op 500.000 en de overige gelden in deze reserve ad. 136.000 mee te nemen in de nog op te stellen nota over financile consequenties invoering Participatiewet (decentralisatie);
  - de verantwoording van pensioenverplichtingen van wethouders in de (meerjaren) begroting van Heemstede en daarmee het gebruik van de voorziening pensioenen en wachtgelden te wijzigen conform de voorstellen opgenomen onder bijlage 4 "4.8 pensioenen en wachtgelden";
  - de bestaande methodiek voor het bepalen van het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit en het beoordelen en inventariseren van risico's te handhaven;
  - het bestaande uitgangspunt een ratio weerstandsvermogen met de kwalificatie: uitstekende weerstandscapaciteit 2,0 met een bandbreedte tussen 1,8 en 2,2 voort te zetten;
  - het bestaande uitgangspunt om jaarlijks de risico's te actualiseren in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en jaarrekening te continueren;
  - kennis te nemen van de uitwerking van de bezuinigingsmogelijkheden op reserves en voorzieningen.
  2. Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 26 juni 2014
  Toezegging. wethouder Van de Stadt geeft voor de raadsvergadering van 26 juni 2014 een nadere toelichting op papier met voor- en tegen argumenten betreffende het opheffen van de reserves voor de 1%-regeling, de sociale huisvesting en begraafplaatsen.

  Besluit Raad
  1. de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2014 met bijlagen vast te stellen;
  2. de reserve SVN-gelden in 2014 op te heffen;
  3. de doelstelling van de bestaande reserve WWB, IOAW, IOAZ en BBZ te wijzigen en de reserve te maximeren op 500.000 en de overige gelden in deze reserve ad. 136.000 mee te nemen in de nog op te stellen nota over financile consequenties invoering Participatiewet (decentralisatie);
  4. de verantwoording van pensioenverplichtingen van wethouders in de (meerjaren) begroting van Heemstede en daarmee het gebruik van de voorziening pensioenen en wachtgelden te wijzigen conform de voorstellen opgenomen onder bijlage 4 "4.8 pensioenen en wachtgelden";
  5. de bestaande methodiek voor het bepalen van het weerstandsvermogen, de weerstandscapaciteit en het beoordelen en inventariseren van risico's te handhaven;
  6. het bestaande uitgangspunt een ratio weerstandsvermogen met de kwalificatie: uitstekende weerstandscapaciteit 2,0 met een bandbreedte tussen 1,8 en 2,2 voort te zetten;
  7. het bestaande uitgangspunt om jaarlijks de risico's te actualiseren in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en jaarrekening te continueren;
  8. kennis te nemen van de uitwerking van de bezuinigingsmogelijkheden op reserves en voorzieningen.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Kadernota 2015-2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze kadernota 2015-2018 geeft inzicht in de financile positie voor de komende jaren (na 2014). Er worden kaders aangereikt ter voorbereiding van de begroting 2015. In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de actiepunten voortvloeiende uit het collegskkoord 2014-2018. Het derde hoofdstuk gaat over de op ons afkomende financile ontwikkelingen. Dan gaat het over de concrete maatregelen voor het oplossen van het tekort 2015-2018 en de woonlasten voor het komende jaar. In hoofdstuk 4 gaan we meer in detail in op de stand van de meerjarenbegroting 2015-2018, waarbij ingegaan wordt op de effecten van het Regeerakkoord Rutte 2, de structurele doorwerking vanuit de voorjaarsnota 2014, de follow up van de heroverwegingen 2015-2018, het investeringsprogramma 2014-2018 en overige mutaties. De kadernota wordt afgesloten met het vijfde hoofdstuk, waarin de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2015-2018 worden opgesomd.
  Besluit B & W
  1. Aan de raad vragen om in te stemmen met de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2015-2018 (hoofdstuk 5).

  2. Voorts aan de raad vragen om kennis te nemen van:
  -    de inleiding en de samenvatting (hoofdstuk 1);
  -    de actiepunten voortvloeiende uit het collegeakkoord (hoofdstuk 2);
  -    de financile ontwikkelingen (hoofdstuk 3);
  -    de stand van de meerjarenbegroting 2015-2018 (hoofdstuk 4);
  -    bijlage 1: Investeringsprogramma 2014-2018.

  3. De commissie Middelen om advies aan de raad te vragen (A-stuk).


  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raadsvergadering van 26 juni 2014. D66 geeft het College een aantal overwegingen mee ter voorbereiding op de begroting 2015 ten aanzien van de besteding van de vrijvallende middelen.

  ·    Toezegging: wethouder Ates zegt toe een schriftelijke beantwoording te geven op het verzoek of in relatie tot de verhoging van de afvalstoffenheffing van 6% het College het afvalstoffenheffingsbeleid kan herzien (b.v. met betrekking tot plaatsing van nieuwe ondergrondse textielcontainers) en bepalen of alle activiteiten (b.v. rondom textielinzameling) echt nodig zijn of eventueel stopgezet kunnen worden.

  Besluit Raad
  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2015-2018 (hoofdstuk 5).

  2. Kennis te nemen van:
  - de inleiding en de samenvatting (hoofdstuk 1);
  - de actiepunten voortvloeiende uit het collegeakkoord 2014-2018 (hoofdstuk 2);
  - de financile ontwikkelingen (hoofdstuk 3);
  - de stand van de meerjarenbegroting 2015-2018 (hoofdstuk 4);
  - bijlage 1: Investeringsprogramma 2014-2018.


  VASTGESTELD met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
  Voor: HBB, VVD, CDA
  Tegen: D66, GL, PvdA
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06CM-Uitkomsten 'kengetallen onderzoek Nederlandse Gemeenten' door Berenschot

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeente Heemstede heeft op verzoek van Berenschot (kosteloos) deelgenomen aan 'kengetallen onderzoek Nederlandse gemeenten'. Overall kan geconstateerd worden dat op grond van deze benchmark de gemeente Heemstede kostenefficient is.
  Besluit B & W
  1. Kennisnemen van de uitkomsten 'kengetallen onderzoek Nederlandse Gemeenten'.
  2. Ter informatie aanbieden aan de commissie Middelen (C-stuk)
  Resultaat Commissie

  Kernvraag PvdA:
  Op basis van de gratis benchmark van Berenschot concludeert het college dat Heemstede overall kostenefficint is. In het rapport staat uitdrukkelijk vermeld dat deze benchmark geen rekening houdt met inhuur en uitbesteden. Aangezien onze gemeente deelneemt aan tal van samenwerkings-verbanden zou het meedoen aan de zogeheten "benchmark ambtelijk apparaat wel deze informatie verschaffen. Dit zou de raad nuttige informatie opleveren in hoeverre samenwerking, uitbesteden en intensivering hiervan bijdraagt aan kostenefficintie.
  Wat is de reactie van de wethouder hierop?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 9. Wat verder ter tafel komt