Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 14 mei 2014

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de jaarverslaggeving over 2013 van de gemeente Heemstede. Via deze jaarverslaglegging wordt beoogd inzicht te verschaffen in de geleverde producten en diensten en de daarvoor gebruikte middelen over het boekjaar 2013. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 1.155.223. Eveneens als vorig jaar is Heemstede erin geslaagd om naast een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid ook voor de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te verkrijgen.

  Het college stelt voor de jaarrekening 2013, bestaande uit het boekwerk jaarstukken, vast te stellen. De jaarrekening 2013 sluit met een positief saldo van 1.155.223. Voorgesteld wordt een bedrag van 257.300 over te hevelen naar 2014. Dit betekent dat in totaal een bedrag van 897.923 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de bevestigingen bij de jaarrekening 2013 en accountantskantoor Ernst&Young dienovereenkomstig schriftelijk te berichten.
  2. Kennis te nemen van het rapport van Ernst & Young bij de controle van de jaarrekening 2013.
  3. Het college stelt de raad voor:
  a. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2013 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  b. de lasten en baten van de rekening 2013 vast te stellen op 42.343.707 respectievelijk 43.015.210;
  c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2013 vast te stellen op 2.665.429 respectievelijk 3.149.149;
  d. van het voordelig rekeningresultaat 2013 ad. 1.155.223 een bedrag van:
  - 257.300 over te hevelen naar 2014 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 897.923 toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 28 mei 2014. De wethouder is bereid om naast de reguliere presentatie van de jaarrekening een 'populaire' versie van de jaarrekening of een inleiding bij de reguliere jaarrekening te voegen.
  Toezegging: Met de gewijzigde aanbestedingswet is er meer ruimte gekomen om onderbouwde keuzes te maken voor lokale Heemsteedse bedrijven. De burgemeester neemt over het benutten van deze ruimte contact op met Stichting Rijk.
  Toezegging: Wethouder Van de Stadt zegt toe bij de kadernota schriftelijk te onderbouwen waarom het College verwacht dat het bedrag uit de jaarrekening 2013 van ca. 0,6 miljoen een structureel voordeel is.
  Besluit Raad
  1. De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2013, bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  2. De lasten en baten van de rekening 2013 vast te stellen op 42.343.707 respectievelijk 43.015.210;
  3. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2013 vast te stellen op 2.665.429 respectievelijk 3.149.149;
  4 Van het voordelig rekeningresultaat 2013 ad. 1.155.223 een bedrag van:
      - 257.300 over te hevelen naar 2014 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
      - 897.923 toe te voegen aan de algemene reserve.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft zijn jaarverslag 2013 ingediend en vraagt de raad om een zienswijze voor 5 juni as. Het jaarverslag sluit met een positief saldo voor mutaties in de reserves van 451.000. Het positief rekeningsresultaat na mutaties in de reserves bedraagt 962.000. Voor dit bedrag stelt de VRK een resultaatbestemming voor.

  Besluit B & W
  De Raad de volgende zienswijzen voor te stellen:
  1. In te stemmen met het jaarverslag 2013 inclusief de daarin opgenomen budgetoverschrijdingen en overschrijding op kredieten;
  2. In te stemmen met de verrekening van het exploitatieresultaat van 711.000 nadelig van de ambulancezorg en de meldkamer ambulancezorg met de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK);
  3. In te stemmen met de vorming van de voorziening "aanbesteding" ( 200.000);
  4. In te stemmen met de storting van het rekeningsresultaat 2013 ad 961.921 in de algemene reserve;
  5. De VRK te verzoeken het begrotingsonderhoud bij de bestuursrapportages zodanig te versterken dat rekeningsresultaten beperkt blijven;
  6. De VRK te verzoeken in 2014 een meerjarige strategische visie voor de ambulancesector op te stellen en in relatie hiermee in 2014 een meerjarig financieel overzicht te presenteren;
  7. De commissie Middelen om advies te vragen (A-stuk);
  8. De VRK overeenkomstig te berichten.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 28 mei 2014. De commissie kan zich vinden in de zienswijze van het College, maar wenst een aanvulling op de zienswijze conform de opmerkingen van de commissie.
  Toezegging: de burgemeester zegt toe voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 mei a.s. een brief als aanvulling op de zienswijze aan de VRK ter bespreking in de raad voor te leggen.
  Besluit Raad
  De volgende zienswijzen vast te stellen:
  1.In te stemmen met het jaarverslag 2013 inclusief de daarin opgenomen budgetoverschrijdingen en overschrijding op kredieten;
  2 In te stemmen met de verrekening van het exploitatieresultaat van 711.000 nadelig van de ambulancezorg en de meldkamer ambulancezorg met de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK);
  3.In te stemmen met de vorming van de voorziening "aanbesteding" ( 200.000);
  4.In te stemmen met de storting van het rekeningsresultaat 2013 ad 961.921 in de algemene reserve;
  5.De VRK te verzoeken het begrotingsonderhoud bij de bestuursrapportages zodanig te versterken dat rekeningsresultaten beperkt blijven;
  6.De VRK te verzoeken in 2014 een meerjarige strategische visie voor de ambulancesector op te stellen en in relatie hiermee in 2014 een meerjarig financieel overzicht te presenteren;
  7.De VRK overeenkomstig te berichten.
  Met inbegrip van de aanvullende zienswijze in de toegevoegde concept-brief.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VRK heeft zijn begroting 2015 ingediend zodat de Raad een zienswijze voor 5 juni as. kan aangeven. De stijging van de begroting blijft voor wat betreft extra exploitatielasten voor de gemeente beperkt tot een prijsindexatie ad 13.000. De VRK kan nieuw beleid dekken uit een extra bezuiniging die is ingeboekt bij de menukaarten. Daarnaast wordt voor het extra contactmoment adolescenten een verhoging van de algemene uitkering ontvangen door de gemeente en maakte het veiligheidshuis al deel uit van de gemeentelijke begroting.
  Besluit B & W
  De Raad de volgende zienswijzen voor te stellen:
  1. In te stemmen met de begroting 2015;
  2. De commissie Middelen om advies te vragen (A-stuk);
  3. De VRK overeenkomstig te berichten.

  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 28 mei 2014. De commissie kan zich vinden in de zienswijze van het College, maar wenst een aanvulling op de zienswijze conform de opmerkingen van de commissie.
  Toezegging: de burgemeester zegt toe voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 mei a.s. een brief als aanvulling op de zienswijze aan de VRK ter bespreking in de raad voor te leggen
  Besluit Raad
  1. In te stemmen met de begroting 2015;
  2. De VRK overeenkomstig te berichten.
  Met inbegrip van aanvullende zienswijze in toegevoegde concept-brief.

 6. Wat verder ter tafel komt