Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 9 april 2014

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04AM-Basisregistratie Grootschalige Topografie opbouw en implementatie

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 1 januari 2016 moet conform de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie de nieuwe basisregistratie (BGT) landelijk gerealiseerd zijn. De gemeenten zijn bronhouder van een groot deel van de objecten van deze nieuwe registratie. De opbouw van de BGT gaat op basis van een aantal bestaande registraties aangevuld met uitzoekwerk, nameten en afstemming met andere partijen. Voor 1 januari 2016 moet een beheerorganisatie zijn ingericht. Tijdens de opbouwfase wordt samengewerkt met de gemeente Bloemendaal en mogelijk wordt het toekomstig beheer ook gezamenlijk uitgevoerd. In het projectplan is uitgewerkt welke werkzaamheden nodig zijn om alles te realiseren.

  Besluit B & W
  1.    Het projectplan "Basisregistratie Grootschalige Topografie opbouw en implementatie" vaststellen;
  2.    De raad voorstellen om 135.000 beschikbaar te stellen voor uitvoer van het project "Basisregistratie Grootschalige Topografie opbouw en implementatie";
  3.    De raad voorstellen om dit krediet ad 135.000 en de hieruit voortvloeiende lasten te verwerken in de kadernota 2015 - 2018;
  4.    Dit voorstel voorleggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raadsvergadering van 24 april 2014
  Besluit Raad
  1.    Een bedrag van 135.000 beschikbaar te stellen voor uitvoer van het project Basisregistratie Grootschalige Topografie opbouw en implementatie;
  2.    Dit krediet ad 135.000 en de hieruit voortvloeiende lasten te verwerken in de kadernota 2015 - 2018.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04CM-Jaarverslag 2013 van de commissie voor bezwaarschriften

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De commissie voor bezwaarschriften brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Het jaarverslag 2013 bevat geen bijzonderheden, de commissie ziet geen aanleiding voor het doen van aanbevelingen.
  Besluit B & W
  ·    Het jaarverslag 2013 van de commissie voor bezwaarschriften voor kennisgeving aannemen
  ·    Het jaarverslag 2013 van de commissie voor bezwaarschriften ter informatie toezenden aan de commissie middelen (C-stuk)
  Resultaat Commissie
  Kernvraag PvdA:
  In het jaarverslag 2013 van de commissie bezwaarschriften staat vermeld dat waar mogelijk in de informele sfeer een oplossing wordt gezocht. Wat is de reden dat de gemeente Heemstede niet op structurele wijze het instrument pre-mediation hanteert?
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken
 5. Wat verder ter tafel komt