Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. 1e gewijzigde agenda vergadering commissie Middelen 5 februari 2014

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02AM Aanpassen tarieven reisdocumenten in Verordening heffing en invordering van leges 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De wettelijke tarieven 2014 van de reisdocumenten zijn per 13 januari 2014 bekend gemaakt. Daarom wordt voorgesteld de legesverordening 2014 hierop aan te passen.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening heffing en invordering 2014 te wijzigen.
  2. Deze wijzigingen in werking te laten treden per 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.
  3. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 20 februari 2014.
  Het raadsbesluit wordt nog aangevuld met de extra regel:
  1.7.1.8 tot het verstrekken van een document onder 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3, 1.7.1.4 en 1.7.1.5. met een geldigheidsduur van 2 jaar (tweede paspoort) 41,05
  De juiste versie van het raadsbesluit en de verordening worden voor de raadsvergadering van 20 februari 2014 toegestuurd.
  Besluit Raad
  1. De Verordening heffing en invordering van leges 2014 te wijzigen.
  2. Deze wijzigingen in werking te laten treden per 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-Voortgang ambtelijke samenwerking Heemstede/Bloemendaal

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeentesecretarissen doen verslag van de voortgang van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Behalve een opsomming van de resultaten tot nu toe wordt aan het college gevraagd in te stemmen het verder vormgeven van de samenwerking tussen beide gemeentelijke organisaties binnen de omschreven kaders, te weten: zelfstandige gemeenten, maatwerk per taak en differentiatie in vorm en tempo.
  Besluit B & W
  - kennis te nemen van het verslag van de gemeentesecretarissen over de voortgang van ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede en van hun ontwikkeldocument "Visie op samenwerking"
  - in te stemmen met het verder vormgeven van de samenwerking zoals omschreven in dat verslag binnen de omschreven kaders, te weten: zelfstandige gemeenten, maatwerk per taakveld en differentiatie in vorm en tempo.
  - dit besluit ter kennis brengen van de Commissie Middelen (C-stuk)

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: De commissie wenst informatief van gedachten te wisselen over dit onderwerp (in de vorm van een B-stuk) in de eerstvolgende commissie Middelen. Ondertussen kan de samenwerking Heemstede/Bloemendaal verder worden doorontwikkeld.

  Commissievergadering 5 februari 2014:
  Kernvragen PvdA:
  Bedrijfsvoering is geen verantwoordelijkheid van de raad, maar wel de resultaten van die bedrijfsvoering. De PvdA vraagt het college:
  - om concrete voorbeelden van deze samenwerking met Bloemendaal.
  - om een terugkoppeling per kwartaal over de vorderingen in deze samenwerking met een toelichting op wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente Heemstede en voor de rol en taak van de raad.
  Conclusie voorzitter: De commissie kan zich vinden in de uitgangspunten van het stuk. De burgemeester geeft aan dat er een rapportage aan de commissie gegeven zal worden zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. De commissie en/of het presidium kan de rapportage agenderen. PvdA en D66 verzoeken om waarborging van de verantwoordelijkheid van de raad.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. (aangepaste) Motie 'borgen publieke verantwoording bij regionalisering' van Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Klik op: "Toon gehele stuk" voor het inzien van de aangepaste motie.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  (aangepaste) Motie 'borgen publieke verantwoording bij regionalisering' Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
  In de commissie Middelen van 15 januari jl. is besloten de brief en voorbeeldmotie van de NVRR te bespreken in de fracties. De rekenkamercommissie Heemstede heeft tussentijds een aangepaste motie 'borgen publieke verantwoording bij regionalisering' aangeboden aan de raad. In de raad van 30 januari jl. is besloten de aangepaste motie, het aanvullend bericht en de bijlagen in behandeling te stellen van de commissie Middelen voor nadere bespreking ter voorbereiding op besluitvorming in de raad van 20 februari 2014.

  Resultaat Commissie
  De tekst van de motie wordt op verzoek van de VVD aangepast in een 'dienstverleningsovereenkomst van significante betekenis' in plaats van 'elke dienstverleningsovereenkomst'.
  Conclusie voorzitter: Voldoende besproken. Dhr. Van Zon, Mw. Van der Have en Mw. Ruitenberg dienen de motie in bij de raadsvergadering.
 6. Terugkoppeling VRK

 7. Wat verder ter tafel komt