Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering 15 januari 2014

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01AM-Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 6 januari 2014 treedt de Wet basisregistratie persoonsgegevens in werking. Hiermee komt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te vervallen. Ook de thans vigerende Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009 vervalt hiermee van rechtswege. Ook de Wet basisregistratie persoonsgegevens verplicht de raad om bij gemeentelijke verordening door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente aan te wijzen, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt.Tevens moet de verordening de categorien van derden bepalen, die voor de verstrekking in aanmerking komen. De Verordening gegevensverstrekkking basisregistratie personen Heemstede 2014 wordt u hierbij aangeboden.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 vast te stellen.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 30 januari 2014
  De heer van Zon verzoekt om voor de burger actief inzichtelijk te maken waar de gegevens die de overheid van de burger heeft voor kunnen worden gebruikt.
  Toezegging: De burgemeester onderzoekt welke ruimte de gemeente heeft om deze inzichtelijkheid te geven en waar de openbaarheid ophoudt en koppelt dit terug aan de commissie.
  Besluit Raad
  De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 vast te stellen
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Actualiseren Reglement van Orde van de gemeenteraad

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Nu de gemeenteraad is overgegaan naar digitaal vergaderen is actualisering van het Reglement van Orde nodig. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook andere artikelen aan te passen. De belangrijkste wijzigingen worden voorgesteld op het punt van de verzending van stukken en op het punt van de agendacommissie.

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: Op verzoek van D66 wordt het reglement van Orde op een aantal punten technisch aangepast. In de agendacommissie wordt besloten of het reglement daarna alsnog direct naar de raad kan of dat het geagendeerd wordt voor de commissie Middelen van februari 2014.
  Besluit Raad
  1.    Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad vast te stellen;
  2.    Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het is vastgesteld.
  3.    Op dat tijdstip vervalt het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad vastgesteld bij raadsbesluit van 18 februari 2010.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Normenkader 2013 voor de controle van de jaarrekening 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voor de accountantscontrole van de jaarrekening stelt het college ieder jaar het normenkader vast. De wijzigingen in het normenkader 2013 betreffen de relevante regelgeving die gedurende 2013 gewijzigd of nieuw zijn vastgesteld door het college en/of de gemeenteraad. De commissie Middelen wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over het normenkader 2013 kenbaar te maken (B-stuk). Op deze wijze wordt de raad, door tussenkomst van de commissie Middelen, in de gelegenheid gesteld het normenkader aan te vullen.

  Besluit B & W
  1) Het normenkader 2013 vast te stellen;
  2) De commissie Middelen in de gelegenheid stellen haar zienswijze over het normenkader 2013 kenbaar te maken (B-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie geeft unaniem aan dat het normenkader 2013 voor de controle van de jaarrekening 2013 voldoet.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Samenwerking Haarlem105 RTV

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Haarlem105 RTV heeft zich samen met enkele inwoners uit Heemstede gewend tot de gemeente met het verzoek tot samenwerking op het gebied van de lokale omroep. Men ziet mogelijkheden om voor Heemstede de functie van een lokale omroep in te vullen die niet alleen voldoet aan de eisen van de Mediawet maar die ook kansen biedt om een multimediaal aanbod voor de Heemsteedse inwoners te verzorgen. Om een en ander te kunnen realiseren dient Haarlem105 RTV zich tot het Commissariaat voor de Media te wenden met het verzoek om een zendtijdvergunning. Alvorens deze procedure wordt gestart, is het wenselijk het politieke draagvlak voor de samenwerking met Haarlem105 RTV te peilen.

  Besluit B & W
  De commissie Middelen te vragen haar zienswijze over samenwerking met Haarlem105 RTV te geven (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: De commissie is unaniem enthousiast over het voorstel. Het CDA geeft Haarlem105 RTV enige suggesties omtrent een mogelijke meerwaarde voor Heemstede mee.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-De tweede managementrapportage 2013 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ).

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Iedere vier maanden wordt door het GBKZ een managementrapportage opgesteld. De tweede managementrapportage heeft betrekking op de periode tot en met augustus 2013. Aan de hand van een dashboard wordt gerapporteerd over de voortgang van de actiepunten uit het bedrijfsplan 2013. GBKZ is een regionaal samenwerkingsverband dat belast is met de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. De gemeente Bloemendaal fungeert daarbij als centrumgemeente.
  Besluit B & W
  1. De managementrapportage 2013-II van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) over de maanden januari tot en met augustus 2013 voor kennisgeving aannemen;
  2. Dit collegebesluit en de managementrapportage 2013-II ter informatie te versturen aan de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Kernvraag VVD:
  ·    Wat is, gebaseerd op deze MARAP, de conclusie van de wethouder; gaat het goed of niet? En waarom?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-Voortgang ambtelijke samenwerking Heemstede/Bloemendaal

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeentesecretarissen doen verslag van de voortgang van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Behalve een opsomming van de resultaten tot nu toe wordt aan het college gevraagd in te stemmen het verder vormgeven van de samenwerking tussen beide gemeentelijke organisaties binnen de omschreven kaders, te weten: zelfstandige gemeenten, maatwerk per taak en differentiatie in vorm en tempo.
  Besluit B & W
  - kennis te nemen van het verslag van de gemeentesecretarissen over de voortgang van ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede en van hun ontwikkeldocument "Visie op samenwerking"
  - in te stemmen met het verder vormgeven van de samenwerking zoals omschreven in dat verslag binnen de omschreven kaders, te weten: zelfstandige gemeenten, maatwerk per taakveld en differentiatie in vorm en tempo.
  - dit besluit ter kennis brengen van de Commissie Middelen (C-stuk)

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: De commissie wenst informatief van gedachten te wisselen over dit onderwerp (in de vorm van een B-stuk) in de eerstvolgende commissie Middelen. Ondertussen kan de samenwerking Heemstede/Bloemendaal verder worden doorontwikkeld.

  Commissievergadering 5 februari 2014:
  Kernvragen PvdA:
  Bedrijfsvoering is geen verantwoordelijkheid van de raad, maar wel de resultaten van die bedrijfsvoering. De PvdA vraagt het college:
  - om concrete voorbeelden van deze samenwerking met Bloemendaal.
  - om een terugkoppeling per kwartaal over de vorderingen in deze samenwerking met een toelichting op wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente Heemstede en voor de rol en taak van de raad.
  Conclusie voorzitter: De commissie kan zich vinden in de uitgangspunten van het stuk. De burgemeester geeft aan dat er een rapportage aan de commissie gegeven zal worden zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. De commissie en/of het presidium kan de rapportage agenderen. PvdA en D66 verzoeken om waarborging van de verantwoordelijkheid van de raad.
 9. 01CM-Jaarwisseling 2013-2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Tijdens de jaarwisseling 2013-2014 is het met het oog op de openbare orde en veiligheid noodzakelijk het stoken van vuur op de openbare weg niet te gedogen. Dit besluit geldt voor 31 december 2013 en 1 januari 2014.
  In de periode 25 december 2013 t/m 1 januari 2014 is het met het oog op de openbare orde en veiligheid verboden niet-afsluitbare containers met bouwafval, schaftketen en mobiele toiletunits op de openbare weg te plaatsen.

  Besluit B & W
  1. Het stoken van vuur op de openbare weg niet te gedogen op 31 december 2013 en 1 januari 2014.
  2. De aanwezigheid van niet-afsluitbare containers bestemd voor bouwafval op de openbare weg te verbieden in de periode 25 december 2013 t/m 1 januari 2014.
  3. De aanwezigheid van mobiele toiletunits op de openbare weg te verbieden in de periode 25 december 2013 t/m 1 januari 2014.
  4. De aanwezigheid van schaftketen op de openbare weg te verbieden in de periode 25 december 2013 t/m 1 januari 2014
  5. Deze besluiten ter informatie te versturen aan de Commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Kernvraag PvdA:
  ·    De PvdA verzoekt de burgemeester om een toelichting op hoe de jaarwisseling is verlopen en vraagt of de genomen maatregelen effect hebben gehad.

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken
 10. Dit agendapunt heeft bijlagen. Uitvoering motie 'aanvullende bezuinigingsvoorstellen n.a.v. kadernota 2014-2017'

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Bij de behandeling van de kadernota 2014-2017 is uitgebreid gesproken over de oplopende begrotingstekorten. Daarop is door de raad de motie "aanvullende bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van de kadernota 2014-2017" aangenomen waarbij de raad het college verzoekt om:
  - een overzicht te maken van mogelijke opties voor bezuinigingen en dit overzicht voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2014 aan de raad te presenteren.
  - daarbij in financile zin voldoende ruimte te creren om de raad keuzemogelijkheden te bieden.
  - daarbij tevens, op basis van de in hoofdstuk 2 van de kadernota beschreven ontwikkelingen (enerzijds de zich terugtrekkende overheid en anderzijds de decentralisaties), op hoofdlijnen aan te geven wat de maatschappelijke en financile gevolgen van deze ontwikkelingen zijn.

  In de bijgevoegde notitie wordt uitvoering gegeven aan deze motie.

  Besluit B & W
  De notitie overzicht bezuinigingsmogelijkheden 2015 e.v. die is opgesteld ter uitvoering van de motie 'aanvullende bezuinigingsvoorstellen n.a.v. de kadernota 2014-2017' aan te bieden aan de raad (D-stuk).
  Resultaat Commissie
  Kernvragen PvdA: Bedrijfsvoering is geen verantwoordelijkheid van de raad, maar wel de resultaten van die bedrijfsvoering. De PvdA vraagt het college:
  ·    om concrete voorbeelden van deze samenwerking met Bloemendaal.
  ·    om een terugkoppeling per kwartaal over de vorderingen in deze samenwerking met een toelichting op wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente Heemstede en voor de rol en taak van de raad.
  Conclusie voorzitter: de commissie geeft aan dat de uitwerking van de motie naar tevredenheid is uitgevoerd.

 11. Terugkoppeling VRK

 12. Wat verder ter tafel komt