Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering 11 december 2013

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BM-Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Politiewet verplicht de regionale politie-eenheid Noord-Holland een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Dit plan is gekoppeld aan de Integrale Veiligheidsplannen van de 38 gemeenten in de politieregio. De lokale prioriteiten in deze Veiligheidsplannen dienen als basis voor het beleidsplan van de politie. Het Integraal Veiligheidsplan kent een looptijd van vier jaar. Een nieuw veiligheidsplan dient in juni 2014 vastgesteld te worden. Dit plan is echter geen statisch document. Indien nodig kunnen de accenten jaarlijks verlegd worden. Daarom blijft het noodzakelijk jaarlijks prioriteiten vast te stellen. De prioriteiten worden voorgesteld in samenspraak met de politie.  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de voorgestelde lokale prioriteiten
  2. De Commissie Middelen te vragen haar mening over het voorgenomen besluit te geven (B-stuk).

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het college stelt de raad voor het controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 t/m 2015 vast te stellen.

  Besluit B & W
  1.     De raad voor te stellen om het controleprotocol voor accountantscontrole op de jaarrekening 2013 t/m 2015 van de gemeente Heemstede vast te stellen.
  2.    Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 18 december 2013.
  Besluit Raad
  Het hierbij gevoegde, en als zodanig gewaarmerkte, controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 t/m 2015 van de gemeente Heemstede vast te stellen.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Belastingverordeningen 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. De tarieven voor 2014 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2014. De verordeningen zijn geconformeerd aan de modelverordeningen van de VNG.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen vast te stellen:
  a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2014;
  b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014;
  c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014;
  d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2014, inclusief tarieventabel 2014;
  e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2014, inclusief financile raming;
  f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 (verordening begrafenisrechten 2014);
  g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014;
  h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014;
  i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014;
  j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2014;
  k) Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepenhaven Cruquiushaven 2014.
  2) Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  De voorzitter meldt dat in de verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2014 per abuis het tarief voor een tijdelijke vergunning niet is opgenomen in de tarieventabel. De commissie heeft hier een memo van de wethouder over ontvangen.
  Conclusie voorzitter: Op verzoek van GroenLinks wordt dit een bespreekpunt in de raadsvergadering van 18 december 2013. GroenLinks geeft aan het niet eens te zijn met een aantal van de voorliggende verordeningen. De verordeningen zijn conform de vastgestelde begroting van 2014, waarmee GroenLinks niet heeft ingestemd.


  Besluit Raad
  Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
  a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2014;
  b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014;
  c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014;
  d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2014, inclusief tarieventabel 2014;
  e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2014, inclusief financile raming;
  f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 (verordening begrafenisrechten 2014);
  g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014;
  h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014;
  i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014;
  j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2014;
  k) Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepenhaven Cruquiushaven 2014.

  Het besluit is vastgesteld met 19 stemmen voor en tegen.
  De fractie van GL stemde tegen (met stemverklaring)

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12CM-Bevindingen managementletter interimcontrole 2013.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2013 voert de accountant tussentijds een interimcontrole uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de auditcommissie van 28 november a.s.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de managementletter 2013;
  2. Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in de managementletter 2013;
  3. De reactie ter kennisname te sturen naar de commissie Middelen (C-stuk).
 6. Terugkoppeling uit de VRK

 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Inspreektekst 'Verzoek aan de Gemeenteraad om de Bronsteevijver uit te zonderen in de verordening Openbaar Water Heemstede'

 9. Overhandigde brief met handtekeningen naar aanleiding van geplande ligplaatsen pleziervaart Bronsteevijver