Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen 1e gewijzigde agenda commissievergadering 16 oktober 2013

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Dit voorstel heeft betrekking op de begroting voor het jaar 2014, inclusief de daarbij behorende meerjarenbegroting 2015-2017. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 2014).
  Besluit B & W
  -De programmabegroting 2014 op basis van lasten en baten per programma met betrekking tot de jaarschijf 2014 vast te stellen;
  -De kredieten voor de jaarschijf 2014 conform punt A, uit de bijlage 5 "overzicht kredieten 2014"en de voorbereidingskredieten conform punt B uit de bijlage 5 "overzicht kredieten
  2014" beschikbaar te stellen;
  -Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2015-2017.
  -Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk)

  Besluit Raad
  amendement (verworpen)
  ·    Met ingang van het begrotingjaar 2014 de ozb buiten de inflatiecorrectie te verhogen met 3% om eerdere bezuinigingen te verzachten en aansluitend stapsgewijze te verhogen tot het normpercentage zoals gehanteerd door het gemeentefonds om al te drastische bezuinigingen te voorkomen
  ·    En daarmee te ontvangen inkomsten te besteden aan een structurele oplossing voor het vervangen van gekapte bomen, een verzachting van de bezuinigingen op cultuurvoorzieningen (gelijke delen kinderboerderij, bibliotheek en podiumprogrammering)

  amendement (verworpen)
  ·    de voorgenomen korting op het gebruik van rolemmers te schrappen
  ·    en met de daarmee vrijkomende 14.000 een stimulans voor het hergebruik van afval te financieren, dan wel het promoten van een reparatiewerkplaats (cf. initiatieven in diverse andere gemeenten om afval als grondstof te beschouwen)

  Besluit:
  - De programmabegroting 2014 op basis van lasten en baten per programma met betrekking tot de jaarschijf 2014 vast te stellen;
  -De kredieten voor de jaarschijf 2014 conform punt A, uit de bijlage 5 "overzicht kredieten 2014"en de voorbereidingskredieten conform punt B uit de bijlage 5 "overzicht kredieten
  2014" beschikbaar te stellen;
  -Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2015-2017.

 3. 10AM-Eerste begrotingswijziging 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de begroting 2014 is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de septembercirculaire 2013. In dit voorstel worden de financile consequenties daarvan voor de begroting 2014 nader uitgewerkt en wordt voorgesteld de begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen. Ook worden de effecten op de meerjarenbegroting 2014-2017 inclusief het voorgestelde aanvullende dekkingsplan weergegeven.

  Besluit B & W

  1.    in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2014 en het aanvullende dekkingsplan 2014-2017 met betrekking tot de jaarschijf 2014;
  2. kennis te nemen van het aanvullende dekkingsplan 2014-2017 met betrekking tot de jaarschijven 2014-2016;
  3. de eerste begrotingswijziging 2014 te betrekken bij de behandeling van de begroting 2014 in de raad van 7 en 8 november 2013.

  Besluit Raad
  - in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2014 en het aanvullende dekkingsplan 2014-2017 met betrekking tot de jaarschijf 2014;
  -     kennis te nemen van het aanvullende dekkingsplan 2014-2017 met betrekking tot de jaarschijven 2015-2017.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Najaarsnota 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2013. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2013), hoofdstuk 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten 2013) resulteren in een begrotingswijziging 2013.
  Besluit B & W
  1. De raad voorstellen in te stemmen met de najaarsnota 2013 en de begroting 2013 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de
  financile mutaties 2013), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten 2013).
  2. Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Besluit Raad
  Amendement D66, VVD CDA en GL "Herstel inboet bomen"
  De raad besluit:
  Hoofdstuk 4 van de najaarsnota (kredieten) te wijzigen en een krediet van 100.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve voor een inhaalslag in de vervanging van bomen in woonwijken, welke vervanging met ingang van het plantseizoen 2011 achterwege is gebleven als bezuinigingsmaatregel.
  Het amendement is aangenomen met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA en GL. Tegen stemden de fracties van PvdA en HBB.

  Raadsbesluit Najaarsnota, geamendeerd:
  in te stemmen met de najaarsnota 2013 en de begroting 2013 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2013), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten 2013).

  Het besluit is vastgesteld met 16 stemmen voor en 5 tegen.Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA en GL. Tegen stemden de fracties van PvdA en HBB.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Eigendomsoverdracht brandweerkazerne

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Door het inwerkingtreden van de Wet op de Veiligheidsregio's is de brandweertaak verschoven van de gemeenten naar de veiligheidsregio. Dit heeft BTW-technische consequenties omdat de gemeenten door het vervallen van de brandweertaak de BTW op uitgaven niet meer mogen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Ook in het verleden op de bouw gecompenseerde BTW kan bij kazernes jonger dan 10 jaar leiden tot terugbetaling op basis van de zogenaamde herzieningsregeling. Omdat dit een ongewenst gevolg is van de vorming van de veiligheidsregio's is er een overgangsregeling tot 1 januari 2014 waarbinnen de gemeente haar kazerne in eigendom aan de veiligheidsregio kan overdragen. Hierdoor is de herzieningsregeling niet van toepassing.

  Besluit B & W

  De Raad het volgende voor te stellen:
  1.    Akkoord te gaan met eigendomsoverdracht van de brandweerkazerne voor 1 januari 2014 maar daarbij de grond niet over te dragen;
  2.    Akkoord te gaan met het vestigen van een opstalrecht voor de VRK (opstalhouder) voor de resterende levensduur van het pand;
  3.    Akkoord te gaan met een intentieverklaring over de wijze van opleveren aan het einde van het opstalrecht alsmede opname van het feit dat fiscale gevolgen voor rekening van de VRK zijn indien de kazerne niet meer overeenkomstig de brandweertaak wordt gebruikt;
  4.    Akkoord te gaan met het hanteren van de boekwaarde van de kazerne bij de gemeente per 1 januari 2014 en het hanteren van de resterende afschrijvingsjaren als uitgangspunt voor de jaarlijkse afschrijvingslasten;
  5.    Akkoord te gaan met het baseren van de rentelasten voor de gemeente op de werkelijke financieringskosten;
  6.    Akkoord te gaan met het achterlaten van de onderhouds- en beheerkosten van de kazerne bij de gemeente;
  7.    De bestemmingsreserve afschrijving brandweerkazerne na overdracht op te heffen en het saldo te storten in de algemene reserve bij de jaarrekening 2013;
  8.    De jaarlijkse bijdrage aan de VRK te verwerken in de begroting bij de voorjaars- en kadernota 2014;
  9.    Het huisvesten van de museum-brandweerauto in de kazerne en de afspraken met de stichting die omtrent deze auto gemaakt zijn vast te laten leggen in de overeenkomsten;
  10.    De commissie Middelen om advies te vragen (A-Stuk).

  Besluit Raad
  1.    Akkoord te gaan met eigendomsoverdracht van de brandweerkazerne voor 1 januari 2014 maar daarbij de grond niet over te dragen;
  2.    Akkoord te gaan met het vestigen van een opstalrecht voor de VRK (opstalhouder) voor de resterende levensduur van het pand;
  3.    Akkoord te gaan met een intentieverklaring over de wijze van opleveren aan het einde van het opstalrecht alsmede opname van het feit dat fiscale gevolgen voor rekening van de VRK zijn indien de kazerne niet meer overeenkomstig de brandweertaak wordt gebruikt;
  4.    Akkoord te gaan met het hanteren van de boekwaarde van de kazerne bij de gemeente per 1 januari 2014 en het hanteren van de resterende afschrijvingsjaren als uitgangspunt voor de jaarlijkse afschrijvingslasten;
  5.    Akkoord te gaan met het baseren van de rentelasten voor de gemeente op de werkelijke financieringskosten;
  6.    Akkoord te gaan met het achterlaten van de onderhouds- en beheerkosten van de kazerne bij de gemeente;
  7.    De bestemmingsreserve afschrijving brandweerkazerne na overdracht op te heffen en het saldo te storten in de algemene reserve bij de jaarrekening 2013;
  8.    De jaarlijkse bijdrage aan de VRK te verwerken in de begroting bij de voorjaars- en kadernota 2014.
  9. Het huisvesten van de museum-brandweerauto in de kazerne en de afspraken met de stichting die omtrent deze auto gemaakt zijn vast te laten leggen in de overeenkomsten.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Wijziging APV, regeling paracommercie.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De gewijzigde DHW verplicht gemeenten bij verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging, waaraan paracommerciele rechtspersonen (sportverenigingen, dorpshuizen, kerkgenootschappen, scholen, etc. die in eigen beheer horecafaciliteiten exploiteren) zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank.
  Gemeenten hebben de keuze hiertoe een aparte verordening vast te stellen of (medebewind)bepalingen op te nemen in de APV.
  In de voorliggende wijziging van de APV zijn in hoofdstuk 2, afdeling 8A, bepalingen opgenomen die de paracommercie regelen.
  Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt in de APV ook kleine, veelal tekstuele wijzigingen aan te brengen.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de gewijzigde APV vast te stellen.
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  de wijzigingen in de APV vast te stellen.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10CM-Jaarverslag 2012 bureau handhaving

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Van de inzet en resultaten in 2012 van het bureau handhaving, onderdeel van de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte, is een jaarverslag opgesteld.
  Besluit B & W
  1. Het jaarverslag 2012 bureau handhaving vast te stellen;
  2. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimte (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  12-09-2013: De voorzitter doet de volgende ordevoorstellen:
  Agendapunt 7 "Jaarverslag 2012 bureau handhaving" te bespreken in de commissie Middelen van 16 oktober 2013.
  Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met de ordevoorstellen en gaat akkoord met de agenda.
 8. Terugkoppeling uit de VRK

 9. Wat verder ter tafel komt

 10. Besluitenlijst vergadering commissie Middelen 16 oktober 2013