Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering 11 september 2013

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Verordening winkeltijden Heemstede 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. De uitzonderingsbepalingen in de oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn komen te vervallen. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en voor 6.00 uur en 22.00 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen nu echter zelf bepalen of, en in hoeverre zij vrijstelling verlenen van deze verboden.
  Op grond van artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet kan de gemeenteraad bij verordening vrijstelling verlenen van de verboden en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen ontheffingen te verlenen.
  De huidige Verordening winkeltijden Heemstede is gebaseerd op de oude Winkeltijdenwet en dient te worden vervangen.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening winkeltijden Heemstede 2013 vast te stellen.
  2. De Verordening winkeltijden Heemstede 2013 voor te leggen aan de commissie Middelen
  voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Bespreekpunt in de raad van 26 september.
  Aandachtspunten voor bespreking: Een diversiteit van onderwerpen en vragen, waaronder draagvlak (communicatie met omwonenden), zondagsrust (gekozen tijden) en zorg om kleine winkeliers.
  VVD en D66 akkoord.
  Besluit Raad
  verordening vaststellen.

  De verordening is vastgesteld met 13 stemmen voor en 7 tegen.
  De fracties van VVD, D66 en CDA stemden voor.
  De fracties van PvdA, HBB en GL stemden tegen.
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09CM-Begroting 2014 Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Rijk) heeft de begroting 2014 ingediend zodat het college hier haar zienswijze op kan geven. De begroting kan dan vervolgens vastgesteld worden in de Algemene Bestuursvergadering van stichting Rijk op 20 juni as. Stichting Rijk stelt voor om de begroting uit te breiden met een jurist. De Heemsteedse bijdrage zou daarmee uitkomen op 179.400 (rekening houdend met een doorbelasting van afgerond 21.600 aan de gemeente Haarlemmerliede).

  Besluit B & W
  1.    In de zienswijze accoord te gaan met de begroting Rijk 2014 inclusief de kosten van een jurist in dienst bij stichting Rijk;
  2.    De meerkosten van de jurist ad. 7.400 worden toegevoegd aan de bezuinigingstaakstelling op inkoop vanaf 2014;
  3.    stichting Rijk overeenkomstig te berichten;
  4.    dit besluit ter kennisname te sturen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Voldoende besproken.
 4. 09CMR-Verwijderen trambrug over de Houtvaart

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeente Bloemendaal berichten dat de gemeente Heemstede geen bezwaar heeft tegen de verwijdering van de voormalige trambrug over de Houtvaart.
  Besluit B & W
  1. De gemeente Bloemendaal toestemming te verlenen over te gaan tot sloop van de oude trambrug over de Houtvaart.
  2. De raad bij de behandeling van de begroting 2014 voorstellen de heemsteedse kosten van de sloop ad 15.000 mee te nemen in de begroting 2014.
  3. De commissies Ruimte en Middelen van dit besluit in kennis stellen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09CM-Jaarverslag 2012 en eerste managementrapportage 2013 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ).

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks stelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband belastingen GBKZ een jaarverslag op. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde productie en financin. Daarnaast wordt iedere vier maanden door het GBKZ een managementrapportage opgesteld. De eerste managementrapportage 2013 heeft betrekking op de periode tot en met april 2013. Hierin is ook -conform de toezegging aan de commissie middelen - een eerste proeve van een nieuw dashboard GBKZ opgenomen. GBKZ is een regionaal samenwerkingsverband dat belast is met de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. De gemeente Bloemendaal fungeert daarbij als centrumgemeente.

  Besluit B & W
  1.    Het jaarverslag 2012 van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) voor kennisgeving aannemen;
  2.    De managementrapportage 2013-I van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) over de maanden januari t/m april 2013 voor kennisgeving aannemen;
  3.    De evaluatie van de GBKZ te doen plaatsvinden door het uitvoeren van een (externe) benchmarck in 2014;
  4.    Dit collegebesluit, de jaarrekening 2012 en de managementrapportage 2013-I ter informatie versturen aan de Commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  De wethouder zegt toe in de stuurgroep aandacht te vragen voor de communicatie van de GBKZ en te checken of de informatie op de website over declareren gemaakte onkosten bij bezwaren actueel is.

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09CM-Zienswijze gemeente Heemstede op de ontwerp methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit en gas 2014-2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 1 mei 2013 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de Ontwerp methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit (2014 - 2016) ter consultatie voorgelegd. Hierbij heeft de ACM (na ons verzoek om de termijn om een zienswijze in te dienen te verlengen) de gelegenheid gegeven tot uiterlijk 25 juni 2013 te reageren op de betreffende Ontwerp methodebesluiten. De gemeente Heemstede is een van de 55 Nederlandse gemeenten die aandeelhouder zijn van Eneco Holding N.V., en daarmee indirect van de regionale netbeheerder elektriciteit Stedin Netbeheer B.V. en wenst gebruik te maken van de mogelijkheid te reageren op de Ontwerp methodebesluiten.
  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met de zienswijze ontwerp methodebesluiten elektriciteit en gas 2014-2016 zoals verwoord in de brief aan de ACM (607009);
  2.    Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken
 7. Terugkoppeling uit de VRK

 8. Actiepuntenlijst cie Middelen 11 september 2013

 9. Wat verder ter tafel komt

 10. Besluitenlijst vergadering commissie Middelen 11 september 2013