Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Voorjaarsnota 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De voorjaarsnota 2013 verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2013. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze voorjaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2013), 3 (concrete invulling bezuinigingen 2013) en 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2013) resulteren in een begrotingswijziging 2013.

  Besluit B & W
  a.    De raad voorstellen:
  1.    In te stemmen met de voorjaarsnota 2013 en de begroting 2013 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2013), 3 (concrete invulling bezuinigingen 2013) en 4 (nieuwe/gewijzigde investeringen 2013);
  2.    In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve uitvoeringskosten decentralisaties AWBZ en JGZ (hoofdstuk 2, programma 6).
  b.    Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 12 juni 2013.

  Conclusie van de voorzitter: Hamerstuk in de raad.

  Toezegging: wethouder Van de Stadt zegt toe dat hij het welstandproces zal gaan beschrijven zodat de raad kaders kan geven en inwoners inspraak hebben.
  Besluit Raad
  I1. In te stemmen met de voorjaarsnota 2013 en de begroting 2013 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2013), 3 (concrete invulling bezuinigingen 2013) en 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2013);
  2. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve uitvoeringskosten decentralisaties
  AWBZ en JGZ (hoofdstuk 2, programma 6).

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Kadernota 2014-2017.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze kadernota is ten opzichte van voorgaande jaren anders van opzet. Deze kadernota 2014-2017 geeft inzicht in de financile positie voor de komende jaren (dus na 2013) en worden kaders aangereikt ter voorbereiding van de begroting 2014. In hoofdstuk 2 wordt stil gestaan bij diverse maatschappelijke ontwikkelingen zoals de veranderende rol van de overheid en de veranderingen in het sociaal domein. Het derde hoofdstuk gaat over de op de gemeente afkomende financile ontwikkelingen. Dan gaat het over de strategie voor het oplossen van het tekort 2014-2017, de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, de woonlasten voor het komende jaar en oplossingsrichtingen om het tekort 2014-2017 weg te werken. In hoofdstuk 4 wordt de stand van de meerjarenbegroting 2014-2017 besproken waarbij ingegaan wordt op de effecten van het Regeerakkoord Rutte 2, de structurele doorwerking vanuit de voorjaarsnota 2013, de follow up van de heroverwegingen 2014-2017, het investeringsprogramma 2013-2017 en overige mutaties. De kadernota wordt afgesloten met het vijfde hoofdstuk waarin de uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 worden opgesomd.
  Besluit B & W
  Aan de raad vragen om:
  - een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen met betrekking tot een bestuurscultuur, die gericht is op een veranderende rolverdeling tussen inwoners en gemeente en het benutten van de kracht van de samenleving.

  Aan de raad vragen om in te stemmen met:
  - de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2014-2017 (hoofdstuk 5);
  - het verwerken van variant 2 inzake de rioolinvesteringen in de (meerjaren) begroting 2014-2017.

  Voorts aan de raad vragen om kennis te nemen van:
  - de inleiding en de samenvatting (hoofdstuk 1);
  - de maatschappelijke ontwikkelingen (hoofdstuk 2);
  - de financile ontwikkelingen (hoofdstuk 3);
  - de stand van de meerjarenbegroting 2014-2017 (hoofdstuk 4);
  - bijlage 1: investeringsprogramma 2013-2017.
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 12 juni 2013

  Conclusie van de voorzitter: Bespreekpunt in de raad. Het voorstel van de heer Van Zon om aanvullende bezuinigingsmaatregelen te onderzoeken voor 2015 zal in de raad in discussie komen.
  Andere aandachtspunten die genoemd zijn: aan de nieuwe raad een overzicht geven van mogelijke nieuwe bezuinigingen, geen overhaaste kostenopbouw voor riolering, visie rol van de overheid.


  Besluit Raad
  1. vervallen na toezegging van wethouder bij uitleg motie 'Aanvullende bezuinigingesvoorstellen'

  2. In te stemmen met:
  -de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2014-2017 (hoofdstuk 5);
  -het verwerken van variant 3 inzake de rioolinvesteringen in de (meerjaren)begroting 2014-2017, zoals beschreven in de Nota Schulpositie van de gemeente Heemstede (nr 601735, behandeld in de commissie Middelen van 15 mei 2013) en waarbij fondsvorming is voltooid in 2023.

  3. Kennis te nemen van:
  -de inleiding en de samenvatting (hoofdstuk 1);
  -de maatschappelijke ontwikkelingen (hoofdstuk 2);
  -de financile ontwikkelingen (hoofdstuk 3);
  -de stand van de meerjarenbegroting 2014-2017 (hoofdstuk 4);
  -bijlage 1: investeringsprogramma 2013-2017. 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06CM-Actieprogramma Notitie Economisch Beleid 2010-2015: Stand van zaken

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De 'Notitie economisch beleid Heemstede 2010-2015' is vastgesteld door het college op 2 november 2010. Thans wordt de stand van zaken van het uit dit beleid voortvloeiende Actieprogramma aangeboden aan de commissie Middelen.

  Besluit B & W
  1.     In concept de stand van zaken van het Actieprogramma Notitie Economisch Beleid 2010-2015 vast te stellen.
  2.    Dit besluit ter kennis te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 12 juni 2013.

  Kernvraag D66:
  Is het een optie de mogelijke dependance van de Daalse Lente te combineren met de nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

  De burgemeester antwoordt dat de Daalse Lente al een dependance heeft maar er zijn wel gesprekken over andere onderwerpen.
 4. Terugkoppeling uit de VRK

 5. Actiepuntenlijst commissie Middelen juni 2013

 6. Wat verder ter tafel komt

 7. Besluitenlijst commissie Middelen 12 juni 2013