Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05BM Concept Repressief Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) dient op basis van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio's ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio dat in ieder geval de voor de brandweer geldende opkomsttijden, een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeente(n) evenals de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen, bevat.Het huidige beleidsplan loopt dit jaar af. Er moet dus een nieuw beleidsplan komen. Het Repressief Dekkingsplan is hier een onderdeel van. Dit plan beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio kan voldoen aan de opkomsttijden. Artikel 14 lid 2a van de Wet Veiligheidsregio's bepaalt dat voorafgaand aan de vaststelling van het Repressief Dekkingsplan de burgemeester met de gemeenteraad overleg pleegt over het ontwerpplan. De burgemeester heeft na overleg met en op verzoek van de commandant van de brandweer van de VRK in een e-mail een voorlopige reactie gegeven op het dekkingsplan en de consequenties daarvan voor de brandweer in Heemstede.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het Concept Repressief Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2013.
  2. Het dekkingsplan door te sturen naar de Commissie Middelen om hun zienswijze inzake het plan te vragen (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie middeln van 15 mei 2013.

  Conclusie van de voorzitter: de commissie steunt unaniem de reactie van de burgemeester aan de VRK.
 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De veiligheidsregio Kennemerland (VRK) biedt de raad van de gemeente Heemstede haar jaarverslag 2012 aan. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven voor 8 juni. Het rekeningsresultaat 2012 sluit met een positief saldo ad 1,7 miljoen euro waarvan voorgesteld wordt dit toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Dat komt hiermee nagenoeg op het vastgestelde niveau. Het jaarverslag heeft een goedkeurende accountantsverklaring maar een beperking voor de rechtmatigheid. Reden is het niet altijd volgen van de Europese aanbestedingsregels inzake continuerende leveringen en diensten. Deze beperkende verklaring heeft geen gevolgen voor de deelnemende gemeenten.
  Besluit B & W
  Voorgesteld wordt de Raad het volgende voor te stellen:
  - Akkoord te gaan met het jaarverslag 2012 van de VRK;
  - Het positieve rekeningsresultaat ad 1,7 miljoen euro te bestemmen voor aanvulling van het weerstandsvermogen van de VRK;
  - De VRK te verzoeken bij de 1e bestuursrapportage 2013 aan te geven in hoeverre het inkoopbeleid gemplementeerd is en welke risico''s er over 2013 worden gelopen met betrekking tot onjuiste aanbesteding;
  - De commissie Middelen om advies te vragen (A-stuk);
  - De VRK overeenkomstig de zienswijze te berichten.
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 15 mei 2013.

  Conclusie van de voorzitter; hamerstuk in de raad, met een aantal kritische opmerkingen van de commissie betreffende de aanbestedingen, opleiding en scholing en bedrijfsvoering van de VRK.
  Besluit Raad
  Akkoord te gaan met het jaarverslag 2012 van de VRK;
  Het positieve rekeningsresultaat ad 1,7 miljoen euro te bestemmen voor aanvulling van het weerstandsvermogen van de VRK;
  De VRK te verzoeken bij de 1e bestuursrapportage 2013 aan te geven in hoeverre het inkoopbeleid gemplementeerd is en welke risico's er over 2013 worden gelopen met betrekking tot onjuiste aanbesteding;
  De VRK overeenkomstig de zienswijze te berichten.
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de begroting 2014 ingediend om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. De zienswijze dient voor 8 juni ontvangen te worden door de VRK zodat het Algemeen Bestuur van de VRK de begroting op 1 juli vast kan stellen. In de begroting 2014 is de laatste tranche van de bezuinigingstaakstelling ad 600.000 verwerkt. Voor Heemstede betekent dat 30.000 voordeel. De bijdrage over 2014 komt gelijk uit aan die van 2013. Dit komt door de toegepaste indexering die uitkomt op 443.000.

  Besluit B & W
  Voorgesteld wordt de Raad het volgende voor te stellen:
  1. Akkoord te gaan met de begroting 2014 van de VRK;
  2. De commissie Middelen om advies te vragen (A-Stuk);
  3. De VRK overeenkomstig de zienswijze te berichten.
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 15 mei 2013.

  Conclusie van de voorzitter: hamerstuk in de raad, onder voorbehoud van de uitkomst van de fractievergadering van HBB.
  Besluit Raad
  1. Akkoord te gaan met de begroting 2014 van de VRK;
  2. De VRK overeenkomstig de zienswijze te berichten.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 25 februari 2013 een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. Het college moet de raad toestemming vragen om de gewijzigde regeling te treffen.

  Besluit B & W
  ·    Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te wijzigen conform bijgevoegd voorstel.
  ·    Op grond van het voorgaande besluit de gemeenteraad voor te stellen om aan het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (art. 1, lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen) conform bijgevoegd voorstel.
  ·    Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Besproken in de commisie Middelen van 15 mei 2013.

  Conclusie van de voorzitter: hamerstuk in de raad
  Besluit Raad
  Het college toestemming te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (art. 1, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen),


 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarrekening 2012 gemeente Heemstede.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de jaarverslaggeving over 2012 van de gemeente Heemstede. Via deze jaarverslaggeving wordt beoogd inzicht te verschaffen in de geleverde producten en diensten en de daarvoor gebruikte middelen over het boekjaar 2012. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 365.201. Eveneens als vorig jaar is Heemstede erin geslaagd om naast een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid ook voor de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te verkrijgen.

  Het college stelt voor de jaarrekening 2012, bestaande uit het boekwerk jaarstukken, vast te stellen. De jaarrekening 2012 sluit met een positief saldo van 365.201. Voorgesteld wordt een bedrag van 322.000 over te hevelen naar 2013. Dit betekent dat in totaal een bedrag van 43.201 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de bevestigingen bij de jaarrekening 2012 en accountantskantoor Ernst&Young dienovereenkomstig schriftelijk te berichten.
  2. Kennis te nemen van het rapport van Ernst & Young bij de controle van de jaarrekening 2012.
  3.    Het college stelt de raad voor:
  a. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2012, bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  b. de lasten en baten van de rekening 2012 vast te stellen op 44.297.690 respectievelijk 43.358.862;
  c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2012 vast te stellen op 1.732.424 respectievelijk 3.036.453;
  d. van het voordelig rekeningresultaat 2012 ad. 365.201een bedrag van:
  - 322.000 over te hevelen naar 2013 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 43.201 toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. In te stemmen met het opheffen van de reserve digitalisering en electronische dienstverlening, de reserve tijdelijke uitbreiding formatie ruimtelijk beleid en de voorziening BTW
  leerlingenvervoer per 31-12-2012.
  5. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).          

  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 15 mei 2013.

  Conclusie van de voorzitter: hamerstuk in de raad.

  De vragen van GroenLinks worden beantwoordt voor de raadsvergadering.
  Besluit Raad
  1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2012, bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  2. de lasten en baten van de rekening 2012 vast te stellen op 44.297.690 respectievelijk 43.358.862;
  3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2012 vast te stellen op 1.732.424 respectievelijk 3.036.453;
  4 van het voordelig rekeningresultaat 2012 ad. 365.201een bedrag van:
      - 322.000 over te hevelen naar 2013 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
      - 43.201 toe te voegen aan de algemene reserve.
  5. In te stemmen met het opheffen van de reserve digitalisering en electronische dienstverlening, de reserve tijdelijke uitbreiding formatie ruimtelijk beleid en de voorziening BTW
  leerlingenvervoer per 31-12-2012.

 6. Benoeming accountant voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het huidige contract met de accountant (Ernst & Young) loopt tot en met boekjaar 2012. Voor 2013 en verder zal de raad opnieuw een accountant moeten benoemen. Aan de hand van een programma van eisen zijn bij drie accountantskantoren offertes opgevraagd (Deloitte, Ernst & Young en PWC). PWC heeft aangegeven niet in de gelegenheid te zijn om een offerte uit te brengen. De auditcommissie heeft op dinsdag 16 april jl. de offertes en presentaties van de overige twee accountantskantoren, te weten Deloitte en Ernst & Young, beoordeeld. Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat de auditcommissie aan de raad voorstelt om de accountantscontrole voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015, met een mogelijke verlenging van nog eens 2 jaar, op te dragen aan Ernst & Young.
  Besluit Raad
  De auditcommissie stelt de raad voor om de accountantscontrole voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015, met een mogelijke verlenging van nog eens 2 jaar, op te dragen aan Ernst & Young.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. Wijziging Verordening heffing en invordering van leges 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Vanwege het invoeren van de zogenaamde basishuwelijken (zie 600205) is het noodzakelijk om de Verordening heffing en invordering leges 2013 te wijzigen en hiervoor een tarief op te nemen. Tevens is de gelegenheid aangegrepen om weer kopieerkosten op te nemen (hoofdstuk 1) en een wijziging van de nummering in de tarieventabel voor de ligplaatsvergunning (1.13.7a) door te voeren.
  Besluit B & W
  ·    De Verordening heffing en invordering van leges 2013 te wijzigen en in werking te laten treden vanaf 1 juni 2013;
  ·    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 15 mei 2013.

  Conclusie van de voorzitter: hamerstuk in de raad.
  Besluit Raad
  De Verordening heffing en invordering van leges 2013 te wijzigen en in werking te laten treden vanaf 1 juni 2013.
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05BM-De schuldpositie van de gemeente Heemstede.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In deze notitie wordt, ter uitvoering van de motie "Financiering riolering" aangenomen in de raad van 9 november 2012, inzicht gegeven in de schuldpositie van de gemeente Heemstede en de effecten van de Wet Hof voor onze gemeente. De schuldpositie van de gemeente Heemstede is gezond. De gemeente kan de rente- en aflossingsverplichtingen betalen, ook bij een stijgende marktrente. De gemeente heeft een periode met grote investeringen achter de rug, de komende jaren kenmerkt zich door een lager investeringsniveau. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van de schuldpositie. Bovendien beschikt de g emeente over een onbenutte belastingcapaciteit van ca. €€ 1,3 miljoen. In deze notitie worden -in het licht van de invoering van de wet Hof (Wet Houdbare Overheidsfinancin)- maatregelen geformuleerd die leiden tot versterking van de schuldpositie van de gemeente Heemstede. Specifiek worden drie varianten uitgewerkt voor wijziging van de financieringsmethodiek voor rioolinvesteringen.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de schuldpositie van de gemeente Heemstede;
  2. De commissie Middelen haar zienswijze te vragen over het voornemen om variant 2 voor wijziging van de financieringsmethodiek voor rioolinvesteringen mee te nemen in de Kadernota 2014-2017(B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 15 mei 2013.

  Conclusie van de voorzitter: een krappe meerderheid van de commissie (GroenLinks, HBB, D66 en CDA = 11 raadleden), is voorstander van variant 2. VVD en PvdA (= 10 raadsleden) zijn voorstander van variant 3.
 9. Terugkoppeling uit de VRK

 10. Wat verder ter tafel komt

 11. Besluitenlijst commissie Middelen 15 mei 2013