Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. vaststellen agenda commissievergadering 13 maart 2013

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 03AM Verordening openbaar water Heemstede inclusief ligplaatsenbeleid

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De concept Verordening openbaar water Heemstede heeft ter inzage gelegen voor inspraak. Er zijn 21 inspraakreacties ontvangen. De inspraakreacties hebben niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in de Verordening.
  De raad wordt voorgesteld tot een definitieve besluitvorming over te gaan wat betreft de Verordening openbaar water inclusief ligplaatsenbeleid en aanverwante regelgeving.
  Besluit B & W
  De raad voor te stellen:
  1. De reactie op de inspraakreacties vast te stellen;
  2. De Verordening openbaar water Heemstede vast te stellen en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking;
  3. De Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren in te trekken;
  4. De Verordening heffing en invordering van leges 2013 te wijzigen en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking;
  5. De Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2013 te wijzigen en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking;
  6. Een krediet ter beschikking te stellen van 68.000 voor de aanlegvoorzieningen en een eenmalige budgetverhoging van 8.000 voor bijkomende kosten.
  Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 13 maart 2013.

  Mw. Van der Kooi spreekt in als omwonende, dhr. Van der Laan namens de Koninklijke Roei- & Zeilvereniging "Het Spaarne", Dhrn De Graaf, Huner en De Roos als omwonenden, Dhr. Forintos als havencommissaris van de Van Merlenhaven.

  Conclusie van de voorzitter: bespreekpunt in de raad. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van een risicoanalyse bij de Roeivereniging aan de Tooropkade, de VVD overweegt een amendement op een drietal punten.
  Besluit Raad
  1. De reactie op de inspraakreacties vast te stellen;
  2. De Verordening openbaar water Heemstede vast te stellen en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking;
  3. De Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren in te trekken;
  4. De Verordening heffing en invordering van leges 2013 te wijzigen en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking;
  5. De Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2013 te wijzigen en inwerking te laten treden op de 8e dag na bekendmaking;
  6. Een krediet ter beschikking te stellen van 68.000 voor de aanlegvoorzieningen en een eenmalige budgetverhoging van 8.000 voor bijkomende kosten.

  De verordening is geamendeerd in artikel 5 toewijzing ligplaatsen

  De toelichting bij de verordening is geamendeerd op een drietal punten:
  Art 5 toewijzing
  Art 3 strijken van masten en Art 14 geluidhinder
  Art 3 Pas na veiligheidsscan met Koninklijke Roei- en Zeilvereniging eventueel beperkingen stellen aan vaartuigen aan de Tooropkade. De veiligheidsscan moet afgerond zijn voordat toewijzing van ligplaatsen plaatsvindt.
 3. 03AM-Brandveiligheidscontroles 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De brandweer voert preventief brandveiligheidscontroles uit. Door de vanuit het Rijk gedirigeerde extra aandacht voor controles bij met name zorginstellingen met niet-zelfredzamen, lukt het niet om binnen de daarvoor beschikbare uren de controles bij objecten met een lagere prioritering uit te voeren. Dit behoort echter ook tot de wettelijke taken. In de nabije toekomst (wellicht al in 2014) zal er op een alternatieve manier van controleren overgegaan worden. De eigenaren van objecten krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. Doel is om de gemiddelde controlefrequenties uiteindelijk te verlagen. Om bij deze nieuwe werkwijze te kunnen starten met een lijst met actueel gecontroleerde objecten zodat er spake is van een duidelijke 0-situatie, zal er een extra inspanning gepleegd moeten worden. Dit is niet mogelijk uit het bestaande budget. Aanvullende financiering is hiervoor nodig.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen het in het budget openbare orde en veiligheid 2013 geraamde bedrag voor de veiligheidsmonitor ad 10.000 te laten vervallen en dit bedrag te bestemmen voor de brandveiligheidscontroles;
  2.    De raad voor te stellen via resultaatbestemming 2012 een bedrag ad 10.000 over te hevelen naar 2013 ten laste van het product 1116 brandweerzorg, bijdrage VRK;
  3.    Dit besluit te doen toekomen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusievan de voorzitter: Hamerstuk in de raad.
  Besluit Raad
  1.    Het in het budget openbare orde en veiligheid 2013 geraamde bedrag voor de veiligheidsmonitor ad 10.000 te laten vervallen en dit bedrag te bestemmen voor de brandveiligheidscontroles;
  2.    Via resultaatbestemming 2012 een bedrag ad 10.000 over te hevelen naar 2013 ten laste van het product 1116 brandweerzorg, bijdrage VRK.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02CM-Bedrijfsplan 2013 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het intergemeentelijk samenwerkingsverband belastingen GBKZ stelt jaarlijks een bedrijfsplan op. In het bedrijfsplan voor 2013 wordt verder ingezet op de doorontwikkeling naar een stabiele en efficinte uitvoeringsorganisatie en de samenwerking tussen de vier gemeenten. De gevraagde bijdrage voor 2013 ad. 635.000 valt binnen het geraamde bedrag van 647.000 in de begroting.
  Besluit B & W
  1. Het bedrijfsplan 2013 van de GBKZ voor kennisgeving aannemen;
  2. Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen op 13 maart 2013.

  Kernvraag VVD: Is het college bereid zich in te spannen de GBKZ duidelijkheid in de bedrijfsplannen en rapportages te laten verschaffen?

  Toeegging wethouder Kuiper: de wethouder kijkt of de belangrijkste informatie over kwaliteit en kosten in heldere taal op 1 A4 samengebracht kan worden.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02CM-Statutenwijziging Stichting RIJK

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Verzocht wordt in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting RIJK. De wijziging betreft artikel 10, derde lid (geleiding van de begroting naar de colleges in plaats van de raden).

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting RIJK.
  2. Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Niet geagendeerd geweest.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 03CM Traject benoeming accountant vanaf boekjaar 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Eind 2007 is met Ernst & Young een contract gesloten om de accountantscontrole voor de jaren 2008 - 2010, met een mogelijke verlenging van nog eens twee jaar, uit te voeren. De auditcommissie (een afvaardiging uit de commissie Middelen) heeft eind 2010/begin 2011 een evaluatie gehouden en op basis daarvan is aan de raad voorgesteld om gebruik te maken van de contractoptie om de overeenkomst met twee jaar te verlengen. Voorts is daarbij afgesproken dat na de verlenging opnieuw een aanbestedings-traject wordt opgestart. Dat betekent dat de jaarrekening 2012 door de huidige accountant zal worden gecontroleerd. Vanaf boekjaar 2013 zal het accountantskantoor dat de aanbesteding wint de accountantscontroles gaan uitvoeren.

  Tegen die achtergrond is een plan van aanpak opgesteld voor het benoemen van een accountant vanaf het boekjaar 2013. In de vergadering van de auditcommissie d.d. 29 november 2012 is besloten om aan de drie accountantskantoren, die veel kennis hebben van de gemeentemarkt, uit te nodigen om een offerte uit te brengen, te weten Deloitte, Ernst & Young en PWC. Het doel van de aanbesteding is te komen tot een nieuw contract met een accountant voor de accountantscontrole van de boekjaren 2013 tot en met 2015, met een mogelijke verlenging van nog eens twee jaar.
  Besluit B & W
  1. in te stemmen met het programma van eisen zoals dat is besproken in de auditcommissie van 29 november 2012;
  2. in afwijking van het aanbestedingsbeleid offertes op te vragen bij drie accountantskantoren die veel kennis hebben van de gemeentemarkt;
  3. dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen vn 13 maart 2013.

  Kernvraag VVD: E&Y is nu 5 jaar de huisaccountant van Heemstede. Mogelijk straks 10 jaar. Is dat (1) toegestaan en (2) wenselijk?

  Mw. Nelissen beantwoordt de vraag als voorzitter van de Auditcommissie; de Auditcie is zeer tevreden over E&Y.
 7. Terugkoppeling uit de VRK

 8. Wat verder ter tafel komt

 9. Besluitenlijst Commissie Middelen 13 maart 2013

 10. Inspraakreactie Koninklijke Roei- & Zeilvereniging Het Spaarne op agendapunt 3 Verordening openbaar water Heemstede

 11. Foto's dhr. De Graaf inspreker agendapunt 3 Ligplaatsenbeleid